שינוי תקנות השותפות -הסכם השותפות

מהות השירות

​שינוי בתקנות השותפויות (הסכם השותפות) של שותפות חוץ.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​הסכם השותפות

 1. יש להמציא את ההסכם המתוקן או את מסמך השינויים.
 2. על ההסכם המתוקן או מסמך השינויים להיות בחתימת יד מקורית של השותפים בציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר  זיהוי). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר זיהוי).
 3. בתיקון הסכם די בחתימת מורשה החתימה של השותפות, בהחלפת הסכם יש צורך שכל השותפים בשותפות יחתמו ובכלל זה שותפים מוגבלים.
 4. יש לציין בהסכם המתוקן או במסמך השינויים את התאריך המלא שבו הוא נחתם.
 5. ההסכם המתוקן או מסמך השינויים יוגש בצירוף תרגום נוטריוני לשפה העברית.


עלות השירות

ללא עלות

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

​עד 14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​על השותפות להגיש מסמכים מקוריים בלבדובשפה הרשמית

 

אם דיווח שהוגש אינו תואם למידע שעודכן אצל רשם השותפויות, לאחר הדיווח עליכם לפנות ולהודיע על כך לרשם השותפויות. הפניה תטופל על בסיס בחינת הדיווח שהוגש, אשר מצוי בתיק השותפות, ואין צורך להגיש דיווחים נוספים.