מחיקה ופירוק שותפות

מהות השירות

פירוק שותפות.

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​הודעה על פירוק שותפות
 1. בהתאם לעילות הקבועות בפקודת השותפויות - סעיפים 44-41.
 2. הבקשה תהיה חתומה על-ידי כל השותפים.
 3. יש לציין בהודעה במפורש מועד סיום פעילות השותפות.
 4. יש לציין בגוף הבקשה כי אין לשותפות חובות, התחייבויות ונכסים על שמה.
 
 • תשלום חובות אגרה שנתית
  על השותפות לשלם חובות אגרה שנתיות.
  לחלופין, השותפות רשאית להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה לשותפות שנמצאת בפירוק. הבקשה תוגש במצורף להודעה על פירוק שותפות או לאחריה.
  טופס הבקשה ייחתם בחתימת יד מקורית של כל השותפים הכלליים , ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר ת"ז). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר ת"ז).
  לא ניתן להשלים פירוק של שותפות עד להסדרת כל חובות האגרה בין באמצעות תשלום ובין באמצעות קבלת פטור. 

 

המעוניינים לקבל פטור מאגרות ימציאו את המסמכים הבאים: 

 

 • תצהיר אי פעילות
  התצהיר יהיה חתום על-ידי כל השותפים, ובאישור עורך הדין.
  בתצהיר יצוין במפורש מועד הפסקת הפעילות העסקית בשותפות, והצהרה כי השותפות אינה מנהלת חשבון בנק. 
 • אישור מקורי מרשות המיסים - מס ערך מוסף
  אישור כי השותפות לא נרשמה כחייבת במס על  פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975.
  לחלופין, כי רישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום.


עלות השירות

ללא תשלום.

אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​45 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

​יש להגיש מסמכים מקוריים בלבד ובשפה הרשמית.