שותפות חוץ

מהות השירות

רישום שותפות חוץ (כללית/מוגבלת)

הוראות החוק הרלוונטיות

פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975, סעיפים 3,4,5,7,8,10,11,56,57,58,61,65,74,76,77,79

המסמכים הדרושים והנחיות

 • ​בקשה לרישום שותפות חוץ
 1. שותפות חוץ הינה שותפות שנתכוננה מחוץ לישראל.
 2. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה. יש למלא מספר טלפון זמין של מגיש הבקשה לצורך בירורים.
  טופס הבקשה ייחתם בחתימת יד מקורית של כל השותפים , ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר זיהוי). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר זיהוי).
  אימות חתימת השותפים יבוצע בידי עו"ד / רו"ח / נוטריון ציבורי.
 3. רצוי לציין שלוש חלופות לשם המוצע. שם השותפות שנבחר בעדיפות ראשונה ייבחן ראשון. ככל שלא יאושר, ייבחנו שאר השמות בסדר יורד
 4. יש לציין את מספר העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של הסכם השותפות (בכפוף לתשלום אגרה ולהמצאת ההסכם במספר עותקים מספיק).

 

 • תעודת התאגדות של השותפות מאושרת על-ידי אפוסטיל

  יש לצרף תרגום נוטריוני של תעודת ההתאגדות  של השותפות.

 

 • אישור על קיום השותפות (Good Standing)
 1. נכון ליום הגשת הבקשה לרישום, מאומת כדין.
 2. ניתן להמציא מסמך העתק ולא מקור.
 3. במידה והאישור אינו בשפה העברית, יש לצרף תרגום לעברית.
 
 
 • הודעה ששותפות  החוץ היא מוגבלת

      ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:

 1. פרטים של כל השותפים  הכלליים והמוגבלים.
 2. הסכום שהכניס כל שותף מוגבל
 3. אמצעי התשלום (במזומן או בדרך אחרת)
 4. היקף התשלום (תשלום מלא או תשלום חלקי)
   
 • הסכם שותפות חוץ מוגבלת   

 

    ככל שקיים הסכם שותפות חוץ מוגבלת יש להגישו בצירוף תרגום נוטריוני לעברית.

 

 • הודעה בדבר שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה

 

 • הודעה בדבר נציג המורשה לקבל כתבי בי דין והודעות

 בהודעה יפורטו השם והמען של תושב ישראל המורשה לקבל עבור השותפות כתבי בי דין והודעות שיש להמציא לשותפות.

 

 • אסמכתא על אגרת רישום שותפות

הפרטים שיצוינו על גבי שובר התשלום יהיו זהים לפרטים שמופיעים על גבי מסמכי בקשת הרישום [שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ שם בעל המניה/ מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה)], אי התאמה בין שובר התשלום למסמכי הבקשה יגרום לסירוב הבקשה.
לתשומת לבכם, לא יאושרו אסמכתאות שבוצעו בהן שינויים ידניים.

טפסים


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לצורך רישום שותפות חוץ (כללית / מוגבלת) גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​14 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים 

הערות

 • ​יש להגיש מסמכים מקוריים ובשפה הרשמית בלבד.
 • במידה והבקשה לרישום שותפות סורבה, ואין ברצונכם להמשיך בהליך הרישום, באפשרותכם להגיש בקשה להחזר כספי בצירוף אישור התשלום. את הבקשה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: Moked-Tagid@justice.gov.il