שותפות מוגבלת

מהות השירות

רישום שותפות  מוגבלת.​​

הוראות החוק הרלוונטיות

המסמכים הדרושים והנחיות

​​לתשומת ליבכם: באפשרותכם לקבל את תעודת ההתאגדות והסכם השותפות, כמו גם אישורים ותעודות על ביצוע דיווחים, ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני של השותפות.  לשם כך עליכם לציין את כתובת הדואר האלקטרוני בטפסי הרישום.  

 • בקשה לרישום שותפות מוגבלת  
 1. שותפות מוגבלת תכלול שותף כללי אחד לפחות החב בכל חיוביה ושותף מוגבל אחד לפחות שחב כדי שיעור הסכום שהכניס להון השותפות.
 2. יש למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס הבקשה. יש למלא מספר טלפון זמין של מגיש הבקשה לצורך בירורים.
 3. מגבלות לעניין שם השותפות, ראו סעיף 10 לפקודה. בנוסף, שמה של השותפות יכלול את הסיומת "שותפות מוגבלת".
 4. טופס הבקשה ייחתם בחתימת יד מקורית של כל השותפים מורשי החתימה, ובציון פרטי השותף שחתם לצד החתימה (שם מלא + מספר ת"ז). אם מדובר בתאגיד, יש לציין את פרטיו האישיים של החותם בשמו של התאגיד (שם מלא + מספר ת"ז).
 5. בהינתן וסכום שהכניס השותף המוגבל לשותפות אינו במזומן  אלא בדרך אחרת, יש להביא הערכת שמאי  לנכס.
 6. אימות חתימת השותפים יבוצע בידי עו"ד / רו"ח / נוטריון ציבורי.
 7. שותף מוגבל לא ישמש כמורשה חתימה ולא יוסמך לנהל את השותפות. 
 8. יש לציין את מספר העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של הסכם השותפות (בכפוף לתשלום אגרה ולהמצאת הסכם במספר עותקים מספיק). 
 9. רצוי לציין שלוש חלופות לשם המוצע. לתשומת לבך: שם השותפות שנבחר בעדיפות ראשונה ייבחן ראשון. ככל שלא יאושר, ייבחנו שאר השמות בסדר יורד.

 

 • הסכם השותפות (תקנות השותפות)
 1. על ההסכם לכלול פרטים של כל שותף , הסכום שהכניס בשקלים חדשים שלמים ואופן התשלום (במזומן או בדרך אחרת).
 2. על ההסכם להיות חתום בחתימת יד (מקור) של כל השותפים לצד פרטיהם האישיים (שם מלא + מספר ת"ז / מספר ח"פ).
 3. הסכם השותפות שיוגש יהא מקורי ובשפה רשמית.
 4. על כל בקשה לרישום שותפות מוגבלת יש למסור לרשם או לשלוח בדואר עותק של הסכם השותפות.
 5. חתימות השותפים צריכות להופיע על אותו הדף בסוף ההסכם.
 
      שותף תאגיד זר בשותפות שמוקמת בישראל ימציא בנוסף את המסמכים הבאים:
 
 • תעודת התאגדות, מאושרת ע"י אפוסטיל.
 • אישור על קיום התאגיד (Good standing)
      1.   נכון ליום הגשת הבקשה לרישום, מאומת כדין.
      2.   ניתן להמציא מסמך שהוא העתק ולא מקור.
      3.   במידה והאישור אינו בשפה העברית, יש לצרף תרגום לעברית.
 
      שותף יחיד שאינו אזרח ישראלי ימציא בנוסף את המסמכים הבאים:
 
 • העתק נאמן למקור של הדרכון
 1. על ההעתק לשאת חותמת וחתימת עו"ד בציון מספר רישיון ותאריך אימות.
 2.  מספר דרכון.
 3. המדינה שבה הוצא הדרכון.

 

 • אסמכתא על תשלום אגרת רישום שותפות

הפרטים שיצוינו על גבי שובר התשלום יהיו זהים לפרטים שמופיעים על גבי מסמכי בקשת הרישום [שם החברה המוצע/ שם הדירקטור/ שם בעל המניה/ מגיש הבקשה (עו"ד מטעם החברה)], אי התאמה בין שובר התשלום למסמכי הבקשה יגרום לסירוב הבקשה. לתשומת לבכם, לא יאושרו אסמכתאות שבוצעו בהן שינויים ידניים.  

טפסים


אפשרויות לקבלת השירות

 • משלוח בדואר
  רשות התאגידים, ת"ד 28178, ירושלים 9128101
 • ניתן להפקיד מסמכים לצורך רישום שותפות מוגבלת גם בלשכת מחוז תל אביב.
 • קבלת קהל
  רשות התאגידים, ירושלים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, בנין 1, קומה 10
  בימים א', ב', ד', ה' בשעות 12:30-8:30
  בימי ג' ניתן להפקיד מסמכים בתיבה אשר בלובי הבניין.

זמן טיפול

עד ​7 ימי עבודה, ממועד קבלת המסמכים.

הערות

 • ​יש להגיש מסמכים מקוריים ובשפה הרשמית בלבד.
 • שותפות מוגבלת אינה רשאית להתחיל בעסקיה לפני שנרשמה בפנקס השותפויות.
 • במידה והבקשה לרישום שותפות סורבה, ואין ברצונכם להמשיך בהליך הרישום, באפשרותכם להגיש בקשה להחזר כספי בצירוף אישור התשלום. את הבקשה יש לשלוח לכתובת הדוא"ל: Moked-Tagid@justice.gov.il