התייחסות הסיוע המשפטי לדיוני הועדות בנושא הדיור הציבורי

 
|03/08/2017 |

בתאריך 18.07.17, התקיים בכנסת כנס בנושא יום הדיור הציבורי. נציגי הסיוע המשפטי השתתפו בישיבות הוועדות בכנס. ​

​לקראת יום הדיור הציבורי אשר התקיים ביום 18.7.17 וצוין במספר ועדות בכנסת בהן ועדת הכלכלה, ועדת השקיפות, הועדה לקידום מעמד האישה, הוועדה לביקורת המדינה, ועדת העבודה והרווחה וועדת העלייה והקליטה הוגש על ידי הסיוע המשפטי נייר עמדה המפרט שורה ארוכה של בעיות בטיפול המדינה בזכאי הדיור הציבורי.

בתחילת הדוח מצוין כי חלק ניכר מהעבודה השוטפת בסיוע המשפטי מוקדש לתחום הדיור הציבורי - מאות תיקים בשנה. פילוח של התיקים השונים שמופיע גם הוא בתחילת הדוח מעיד על היקף התופעה, ועל העובדה שהיא רק הולכת ומתרחבת משנה לשנה. אם בשנת 2012 היה מדובר ב-295 תיקים ברחבי הארץ, ב-2014 מדובר ב-312 תיקים וב-2016 האמיר המספר ל-494 תיקים. במסגרת המסמך ביקשו אנשי הסיוע המשפטי להפנות את תשומת לב חברי הכנסת לבעיות בתחום הדיור הציבורי שעולות תוך כדי הטיפול במאות התיקים.

"התיקים הרבים בטיפולנו מלמדים על קשיים בנהלים ובסדרי העבודה במינהל הסיוע לדיור במשרד הבינוי והשיכון שעיקרם הוא בחוסר שקיפות ואי עמידה בכללי מנהל תקין", כך במסמך, "קשיים אלו פוגעים בזכותו של מבקש הדיור לקבל דירה, פוגעים ביכולתו למצות את זכויותיו ומכשילים וגורעים מאופן הטיפול של הסיוע המשפטי בבקשות בעינייני הדיור הציבורי".

הנושאים בדוח מגוונים, וחושפים התנהלות בעייתית בתחום הדיור הציבורי בישראל. בין היתר מדובר בבעיות שקיפות בכל הנוגע לקריטריונים ונהלי עבודה של מינהל הסיוע לדיור במשרד הבינוי והשיכון. כך למשל, העדר נוהל לקריטריונים בוועדת חריגים מוביל לכך, על פי המסמך, שלא ניתן לדעת מראש מתי לפנות לוועדת חריגים ואף לא ניתן לבקר את ההחלטות של הוועדה. עוד נכתב כי ההחלטות שניתנות בוועדות השונות של משרד הבינוי והשיכון הקשורות לדיור ציבורי אינן בהירות: "נכתבות באופן לאקוני, ללא כל פירוט ונימוק ממשי, כאשר על פי רוב מועתק משפט מתוך נוהל ההקצאה. נוסף על כך, מבקש הדיור אינו מקבל את פרוטוקול הוועדה ולא ידוע לו כלל מה נידון בוועדה וכיצד התקבלה ההחלטה בעניינו".

בסיכום המסמך נכתב כי "על משרד הבינוי והשיכון לפעול בשקיפות, פומביות ובהתאם לכללי מינהל תקין המחייבים אותם ככל רשות מינהלית אחרת. זאת בפרט נוכח חשיבות המטריה שבה המינהל לסיוע בדיור עוסק - הזכות לקורת גג - והשפעתה הקרדינלית על חיי אדם, שלמות גופו, כבודו ורווחתו".