עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

נדחתה בקשתו של נאמן לביטול הענקה בשל אי עמידה בנטל השכנוע

|22/07/2011|

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל במלואה את עמדת בא כוח החייב לפיה על הנאמן המבקש להוכיח הענקה פסולה, אשר יש בביטולה כדי לפגוע בזכויות קניניות של צד ג', להביא ראיות ממשיות להוכחת טענותיו ולא להסתפק בטענות כלליות שלא נבדקו עד תום.​

שופטת: אסתר נחליאלי חיאט
למבקש:  עו"ד אבו מאיר בתפקידו כנאמן לנכסי החייב
למשיב: עו"ד אייל רוזין, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי – מחוז ירושלים והדרום

 

בהליך זה פנה הנאמן לבית המשפט של פשיטת הרגל בבקשה להצהיר על ביטול הענקת זכויות החייב בנכס לאשתו, אשר נפטרה במהלך התקופה.
 
בית המשפט קיבל את עמדת ב"כ החייב כי בבקשה לביטול הענקה, הנטל הראשוני לבסס קיומה של הענקה פסולה רובץ על התובע את ביטולה. עליו להוכיח את מהות ההענקה ואת מועדה; את טיבו של הנכס ואת העובדה כי המעניק נעשה פושט רגל בתוך פרק הזמן הנקוב בהוראה הרלבנטית. סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"מ-1980 (להלן:"הפקודה"), מטיל על המבקש ביטול ההענקה להוכיח קיום של שלושה יסודות: "נכסים" "של החייב" ו "הענקה", כמו גם להוכיח כי לא מתקיימים החריגים הכלולים בסעיף.
 
בנוסף בית המשפט קיבל את עמדת ב"כ החייב כאשר קבע כי בקשה מעין זו אשר תוצאותיה מרחיקות לכת ויש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות של צד ג', איננה יכולה להתקבל על סמך טענות בעלמא של הנאמן כאשר הוא נמנע מלבדוק את טיבן עד תום. הנאמן אינו יכול להסתפק בטענות סתמיות, אלא עליו להביא ראיות ממשיות אשר יש בהן להוכיח את טענותיו, ובכלל זה ראיות בקשר לטיבן של זכויות החייב, היקפן ואי התקיימות החריגים השונים.
 
משלא נעשה כל זאת, אלא כל שצורף הוא נסח רישום עדכני מלשכת רישום והסדר מקרקעין והטענות נטענו בעלמא, נקבע כי הנאמן לא עמד בנטל המוטל עליו ולא הוכיח קיומה של הענקה בת ביטול. יתר על כן, לאור טענת החייב כי הדירה נרכשה מלכתחילה בעזרתם של הורי אשתו, ובהעדר ראיה נגדית מטעם הנאמן, נקבע כי חל החריג הקבוע בסע' 96(ג)(3) לפקודה, לפיו לא ניתן לבטל הענקה של נכס שהגיע לחייב אחרי הנישואין בזכות אשתו.
 
עוד ציין בית המשפט כי משהבקשה הוגשה בשיהוי ניכר של קרוב ל 10 שנים מדובר בשיהוי מהותי, אלא שבשל דחיית הבקשה מהטעם של אי הוכחתה, אין לשיהוי, במקרה זה, תוצאה אופרטיבית.
 
לאור האמור לעיל דחה בית המשפט את בקשת הנאמן לבטל את ההענקה. 
 
פש"ר (מחוזי ת"א) 108/98, אבו מאיר עו"ד - הנאמן נ' אהרן דוידאן ואח'   מיום 23/1/2011.
תגיות: פשיטת רגל, ביטול הענקה, נטל ההוכחה, שיהוי, נאמן