עת סיוע גליון 1  קיץ תשע"א
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת ש... היתר לפיצול סעדים בבית הדין לעבודה

|22/07/2011|

 
היתר לפיצול סעדים בבית הדין לעבודה: תובע בבית הדין לעבודה, שלא כלל בתובענה את כל הסעדים להם הוא זכאי בשל אותה עילה, לא ייחשב כמי שוויתר עליהם והוא יהיה זכאי לתובעם ובלבד שקיבל על כך רשות מבית הדין לא יאוחר ממועד הגשת התובענה הנוספת.  (ראו: תקנה 26 (ג) לתקנות בית הדין לעבודה סדרי דין, התשנ"ב – 1991).
 
זאת, להבדיל מבקשת פיצול סעדים בבית המשפט האזרחי, אותה יש להגיש עד תום מועד הדיון בתביעה הראשונה. 
(ראו:  תקנה 45 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984). 
 
  
חשוב לדעת ש... אין מניעה לדון בענייני עבודה במסגרת בוררות. כאשר נושא הבוררות היחיד הינו ענין שיש לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בו  - יהיו לבית הדין לעבודה הסמכויות הנתונות לבית המשפט המחוזי על פי חוק הבוררות, ובכלל זה לאשר את פסק הבורר, וכן תהא לבית הדין סמכות ייחודית לדון בתובענה שעילתה בפסק בוררות כאמור.
(ראו: סעיף 28 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט – 1969).