גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

בקשה לפטור מהפקדת ערבון בערעור, כספי ציבור, וזכות הגישה לערכאות

|16/07/2012|

לאחרונה ניתנה בבית משפט השלום בחיפה החלטה חשובה ועקרונית המקבלת, במעמד צד אחד, בקשה לפטור מהפקדת ערבון לערעור, והכוללת מספר קביעות חשובות המעידות על החלחול המבורך של ההכרה בזכות הגישה לערכאות כזכות קונקרטית שיש בה בכדי להשפיע גם על החלטות פרוצדוראליות שוטפות. ההחלטה לפטור את המבקש מערבון התבססה גם על הקביעה כי סיכויי הערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל להתנות הכרזה כחייב מוגבל בתשלום ראשוני של 3,000 ₪, ועל גובה צו התשלומים שקבעה, ממשיים.

רשם בכיר: ניר זיתוני.

למבקש: עו"ד אסיא סיוון, במינוי מטעם הסיוע המשפטי – מחוז חיפה.

 

הערעור הוגש על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בבקשה להכריז על המבקש חייב מוגבל באמצעים. רשמת ההוצאה לפועל אמנם קיבלה את הבקשה, אך התנתה אותה בתשלום ראשוני בסך של 3,000 ₪ כתנאי להקמת תיק האיחוד, וכן בתשלום חודשי בסך של 650 ₪. 

המבקש, המיוצג על ידי הסיוע המשפטי, ואשר אין ידו משגת מלשלם הן את התשלום הראשוני אשר נקבע והן את התשלום החודשי אשר הושת עליו, הגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו.

עם הגשת הבקשה למתן רשות ערעור לבית משפט השלום, הוגשה בקשה לפטור מהפקדת הערבון בסך 1,500 ₪. בית המשפט התבקש לדון בבקשה לפטור מערבון במעמד צד אחד וליתן החלטה מבלי להעבירה לתגובת המשיבים לבקשה. הבקשה כי העניין יידון במעמד צד אחד וכן הבקשה גופה, נסמכו על זכות הגישה לערכאות.

בנמקו את ההחלטה לדון בבקשה "במעמד צד אחד", טען המבקש באמצעות באי כוחו כי אמנם הוא מיוצג על ידי הסיוע משפטי, אולם המצאת הבקשות ל-27 משיבים שונים מחייבת הוצאה משמעותית מאוד של צילומים. בהתאם לתקנות הלשכה לסיוע משפטי, נושאת הקופה הציבורית בעלות צילומים בכמות מוגבלת, ולו יידרש המבקש לשלוח העתק הבקשה לכל המשיבים, הדבר יחייב אותו לשאת בעצמו בעלויות צילום שלא יוכל לעמוד בהן. בנסיבות אלו נטען כי דרישה להמצאת העתק הבקשה לכלל המשיבים עלול לפגוע בזכות הגישה לערכאות של המבקש, שכן ידו אינה משגת לשאת בעלויות אלה והוא יאלץ לזנוח את ערעורו.

עוד נטען כי האינטרס של כל אחד ואחד מן המשיבים לבקשה הוא מצומצם, שכן סכום הערבון אין בו בכדי להבטיח כמעט דבר מהוצאות המשיבים בהיותן כה רבים. לפיכך, התבקש בית המשפט לדון בבקשה כבקשה "במעמד צד אחד".

לגופו של ענין נטען כי למבקש אין יכולת להפקיד את סכום הערבון (דבר שהכשיל ערעורים קודמים שביקש להגיש) וגם דבר זה מהווה מחסום בפני זכותו לגישה לערכאת הערעור.

בקבלו את הבקשה קבע בית המשפט, כדלקמן:

"לאור טענת ב"כ המבקש לפיה הלשכה לסיוע משפטי מממנת רק 1000 צילומי מסמכים, יש ממש בטענת ב"כ המבקש לפיה עצם ההחלטה לחייב את המבקש להמציא את הבקשה לפטור (29 ע') ואת הבר"ע (32 עמ') עלולה להכביד במידה רבה ולא מידתית על המבקש...מנגד אם יופקד הערבון, לא יהיה בסכום שנקבע כערבון כדי להבטיח את הוצאות המשיבים, גם אם רק חלק קטן מהמשיבים ישיבו לבקשה ויתייצבו לדיון.

מן המקובץ עולה כי הערבון שנקבע... עלול להציב מחסום של ממש מפני זכות הגישה של המבקש לערכאת הערעור...

... אני סבור כי ההליך מגלה סיכויי הצלחה בעלי ממשות.  ...נראה כי יש ממש בטענת המבקש לפיה הן התשלום הראשוני... והן התשלום החודשי... גבוהים מיכולת התשלום שלו. עוד חשוב לזכור כי מדובר בחייב שאין לו אלטרנטיבה אחרת להליכי ההוצל"פ לאחר שנדחתה בקשתו להכריז עליו פושט רגל..."

המערער נמצא, במעמד צד אחד, פטור מחובת הפקדת הערבון לערעור ומשכך ניתנה למשיבים הזכות להגיש בקשה לביטול ההחלטה בתוך 30 יום ממועד קבלתה.

 

רע"צ 45712-12-11 אריה רוזנשטוק כנגד יונילבר (ישראל בע"מ) ואחרים, ניתן ביום 3.1.2012.

 

 

תגיות: החלטה במעמד צד אחד, זכות הגישה לערכאות, תקנות סדר הדין האזרחי, פטור מערבון, סיוע משפטי, הוצאה לפועל, חייב מוגבל באמצעים, התניה, צו תשלומים, ערעור