גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת

|16/07/2012|

חשוב לדעת על...

 

סוגיית "דייר ממשיך" בדיור הציבורי

בשנת 2009 תוקן סעיף 3 לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח – 1998 (להלן: "החוק") כך ש"דייר ממשיך" לא יהיה רשאי להמשיך להתגורר בדירה הציבורית מעבר לתשעה חודשים מהיום שנמסרה לו הודעת פינוי ממשרד הבינוי והשיכון, אלא אם הוא בעצמו זכאי על פי הכללים לדירה ציבורית.

 

לסעיף זה נקבע סייג בסעיף 70(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו - 2010), התשס"ט- 2009 (להלן: "חוק ההתייעלות), לפיו הסעיף בנוסחו החדש יחול גם על מי שאינו זכאי לדירה ציבורית ובלבד שביום 1.8.2009 הוא כבר היה "דייר ממשיך" (הדייר הזכאי נפטר) והוא התגורר בדירה 4 שנים ברציפות  עד למועד זה עם הדייר הזכאי, או כ"דייר ממשיך".

 

סייג נוסף המופיע בסעיף 70 (א) לחוק ההתייעלות קובע שסעיף 3 בנוסחו הישן (לפני התיקון)  ימשיך לחול רק על  "דייר ממשיך" שביום 1.8.2009 גר עם הזכאי בדירה, ובעת פטירתו של הדייר החוזי או אם עבר למוסד סיעודי (במועד עתידי כלשהו לאחר ה 1.8.2009), ייבחן האם התגורר עם הזכאי לדיור ציבורי במשך 4 שנים לפחות ברציפות, בין אם קודם למועד האמור ובין אם לאחריו.

 

בחודש ינואר 2012 נכנסו לתוקפן הוראות סעיפים 3א ו-3ב לחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי המסדירות לראשונה במסגרת חוק את זכות המגורים בדירה ציבורית בעת פירוד בין בני זוג. סעיף 3א דן בהגדרות ל"פירוד" וקובע הוראות מהותיות הנוגעות לקביעה מי מהצדדים זכאי להמשך מגורים בדירה הציבורית לאחר הפירוד, וההשלכות לכך. סעיף 3ב מוסיף וקובע כי זכות למגורים בדירה הציבורית לא תיפגע עקב עזיבת הדירה הציבורית כתוצאה מאלימות בן זוג.

 

חשוב לדעת ש...

 

יוצאי לוב שתביעתם לגמלה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים תשי"ז - 1957 נדחתה, חייבים לבחור מיד לאחר דחיית התביעה באחד משני המסלולים: לבקש תגמולים על פי ההחלטה המנהלית הכללית לתת ליוצאי לוב תגמולים מחודש אפריל 2010 בהסתמך על הצהרתם בלבד כי סבלו מרדיפות הנאצים, או לבחור במסלול ערר ולנסות להוכיח בוועדת הערר בראיות מלאות כנדרש בחוק את זכאותם גם למועד קודם לחודש אפריל 2010. 

 

עורר שערערו יידחה, לא יוכל לשוב למסלול הראשון, דהיינו לבקש לקבל על סמך הצהרתו הכרה אוטומטית שתזכה אותו בתשלום מאפריל 2010 ולהפך.

(בג"צ 934/12 כחלון זוהרה נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, החלטה מיום 24.4.2012).​