גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הגבלה מלהחזיק ברישיון נהיגה על מי שעיסוקו תלוי ברישיון או הנזקק לו בשל נכות

|16/07/2012|

החלטות סותרות בבתי משפט השלום בשאלה האם לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת שלא לבטל הגבלה על רישיון נהיגה במקרה בו עיסוקו של החייב ופרנסתו תלויים באופן מוחלט ברישיון נהיגה (נהג מונית למשל), או שמא להתנות את הביטול בערובה. יחד עם זאת, בתי המשפט פסקו שניהם כי לא ניתן להטיל  הגבלה על רישיון הנהיגה של חייב כזה, אף אם הוא חייב המשתמט מתשלום חובותיו, ואין לרשם ההוצאה לפועל כל שיקול דעת בענין זה.​

שופט: עודד מאור.
למבקש: עו"ד אבישי פרץ, במינוי מטעם הלשכה לסיוע משפטי – מחוז חיפה.
 
בכל הנוגע להחלטה בדבר הטלת הגבלה, בית המשפט קבע כי לשונו של סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל (להלן: "החוק") ברורה ואינה מאפשרת לרשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלה מלהחזיק ברישיון נהיגה כאשר עיסוקו ופרנסתו של החייב תלויים ברישיון הנהיגה, או במקרה בו הרישיון חיוני לחייב עקב נכות שלו או של תלוי בו. אלא שבית המשפט סייג את הקביעה אך ורק להטלתה של ההגבלה, וקבע כי חובה על חייב המעוניין להימנע מהטלת הגבלה שכזו,  להמציא לכתחילה ומראש את כל המסמכים והראיות לצורך ברישיון, וככל שימציאם, יהיה בכך בכדי למנוע מהרשם הטלת הגבלה אם תתבקש.
 
בית המשפט קבע כי העדר שיקול דעת זה אינו תקף במקרה בו כבר הוטלה הגבלה והחייב מבקש את ביטולה. במקרה כזה, קבע בית המשפט, גם אם יוכיח החייב כי פרנסתו תלויה ברישיון או שהוא זקוק לו לצורך נכותו, נתון לרשם ההוצאה לפועל שיקול הדעת האם לבטל את ההגבלות בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 66ד לחוק, לרבות התניה בהפקדת ערובה.
 
רע"צ 145743-03-12 פוני נ' בנק אוצר החייל בע"מ (מיום 12.3.12)
 
 
שופטת: הדסה אסיף.
למבקש: עו"ד יובל אלבשן, עו"ד שני רבינוביץ.
 
בדומה לפסיקה דלעיל, הבהיר בית המשפט כי במקרה בו פרנסת החייב תלויה ברישיון הנהיגה, לא ניתן להטיל עליו הגבלה, זאת גם אם מדובר בחייב המשתמט במכוון מתשלום חובותיו במשך שנים רבות.
 
עם זאת ובשונה מהפסיקה דלעיל ואף בסותר לה, קבע בית המשפט כי גם במקרה של בקשה לביטול הגבלה אין לרשם ההוצאה לפועל שיקול דעת שלא לבטל את ההגבלה אם יוכח לו כי פרנסת החייב תלויה ברישיון הנהיגה. בהתייחסו לאפשרות הקבועה בחוק ולפיה לרשם שיקול דעת לבטל הגבלות שבסעיף 66א לחוק, ובכללן ההגבלה מלהחזיק ברישיון נהיגה, תוך חיוב החייב בהפקדת ערובה, קבע בית המשפט כי סעיף זה אינו חל על מקרים כאמור:
 
"מרגע ששלל המחוקק את האפשרות להפעיל שיקול דעת בהטלת ההגבלה, גם מנוע הרשם מהטלת ערובה כתנאי לביטול ההגבלה, ושיקול הדעת המפורט בסעיף 66ד(ב) רלוונטי רק במקרים בהם בדין הוטלה ההגבלה, אך הרשם מנימוקיו, מסכים לבטלה. לא כן במקרה שבו לא היה מקום להטלת ההגבלה מלכתחילה".
(ההדגשות אינן במקור).
 
בית המשפט מצא את ההסדר החוקי לפיו לא ניתן להטיל על חייב משתמט הגבלה "לא סביר", בין היתר על רקע ביטול האפשרות להוצאת פקודת מאסר, ואת המצב בו חייב משתמט נהנה מהגנה על רישיון הנהיגה שלו "מקומם", והורה להעביר אל הכנסת ואל מנהל רשות האכיפה והגבייה את פסק הדין על מנת שישקלו פעולה לשינוי החוק.
 
עוד הורה בית המשפט על הנפקת רישיון נהיגה זמני לשנה שיאפשר נהיגה על מונית בלבד, ואשר שיחודש בתום התקופה רק לאחר שרשם ההוצאה לפועל יאשר כי המניעה להטלת ההגבלה עודנה קיימת.
 
רע"צ 1712-10-11 (שלום חדרה) בן דוד אחיון נ' חיים קליאוט בע"מ ואח', מיום 16.1.12.
 
תגיות: הוצאה לפועל, הגבלות, הגבלה מלהחזיק ברישיון נהיגה, שיקול דעת, סמכות רשם הוצאה לפועל, נהג מונית