גליון מספר 2   קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד  שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

הליכי כינוס נכסים יבוטלו במקרה של קיום הסדר בין החייב לזוכה

|16/07/2012|

​בהחלטה עקרונית קבע רשם ההוצאה לפועל בירושלים – מר שחר קטוביץ, כי עמידת חייב בביצוע תשלומים על פי הסדר עם הזוכה במשך שנתיים ומעלה, מהווה עילה לביטול הליכי כינוס נכסים שננקטו במסגרת תיק למימוש משכון. יחד עם זאת, קבע הרשם כי אין מקום להורות על סגירת תיק הוצאה לפועל עם ביטולו של הליך כינוס הנכסים.

 

רשם הוצאה לפועל: שחר קטוביץ .
החייב: בורנשטיין אריה.
הזוכה: בנק המזרחי טפחות בע"מ.
 
בהחלטה ארוכה ומפורטת דן רשם ההוצאה לפועל בירושלים (להלן: "הרשם") בבקשת חייב לבטל מינוי כונס נכסים ולסגור את תיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדו לצורך מימוש משכנתא, מהטעם שהוא עומד בהסדר תשלומים עם הבנק מזה תקופה של חמש שנים.
 
הרשם הבחין בין שאלת ביטול הליכי כינוס הנכסים לבין שאלת סגירת תיק ההוצאה לפועל. 
 
לשאלה הראשונה השיב הרשם בחיוב, וקבע כי פרק זמן של שנתיים מהווה עילה להבאת הליכי כינוס הנכסים לסיומם וביטול מינויו של הכונס. ההחלטה נסמכה על מספר טעמים, כדלקמן: 
 
1.       עקרון יסוד בהליכי כינוס הנכסים הינו עקרון המימוש, ותכליתם לפרוע את החוב ולא לשמש כמכשיר להפעלת "לחץ" על החייב. על כן, קבע הרשם, אם אין עוד בנמצא תכלית של מימוש נכס - אין מקום להמשך קיומו של הליך כינוס הנכסים.
 
2.       העומס הרב המוטל על לשכות ההוצל"פ והשאיפה שמשאבי המערכת יופנו לגביית חובות ולא בכדי לשמש "איום" מתמשך על החייב בביצוע התשלומים על פי ההסדר, מהווים לדעת הרשם, כפי שיפורט להלן, טעם לביטול הליך כינוס שאיננו אופרטיבי. הרשם ציין כי גם תיק שאינו פעיל מצריך  משאבי אחסון דיגיטליים, משאבים הכרוכים בעלויות תפעוליות לא מעטות. זאת בנוסף לנובע מההוראות המחייבות את כונסי הנכסים בהגשת דו"חות תקופתיים מידי חצי שנה, דו"חות שקליטתם כרוכה בטיפול מנהלי וכוח אדם, ללא כל צורך.
 
3.       גם עקרון תום הלב וחובת האמון מצד כונס הנכסים מצדיקים כי הליכי כינוס הנכסים לא יהיו כאבן ריחיים על צווארו של החייב במשך שנים רבות, ללא קץ ובהעדר תכלית.
 
פרק זמן של שנתיים ימים מהווה, לטעמו של הרשם, זמן מספיק לבחינת יכולת החייב לעמוד בתשלומים ואת מידת רצינותו לקיים את ההסדר לאורך מלוא תקופת ההסדר. פרק זמן זה נלמד בגזירה שווה מהוראת תקנה 126(ד) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם- 1979 (להלן: "התקנות") - הקובעת כי במידה ועברו שנתיים מיום שננקט הליך הוצאה לפועל מבלי שהזוכה נקט בהליך נוסף, רשאי הרשם לתת הודעה לזוכה ליתן טעם מדוע לא ייסגר התיק. 
 
הרשם עמד על כך שהבטוחה איננה נמחקת עם סיומו של הליך כינוס הנכסים, ועל כך שהנושה המובטח יכול לפנות בכל עת בבקשה לביצוע הבטוחה פעם נוספת.
 
עוד קבע הרשם, כי ראוי שהכוונה לבטל מינוי כונס נכסים בנסיבות האמורות תובא גם לידיעת שאר נושי החייב (אם יש כאלו) ולתגובתם, שהרי משמונה כונס נכסים אין הוא משמש עוד כבא כוחו של הזוכה לעניין הנכס שבכינוס, אלא כשליחו של רשם ההוצאה לפעול, וככזה הוא חב בחובת אמונים גם כלפי החייבים וגם כלפי יתר הנושים. ביטול כונס הנכסים עשוי לפגוע בנושים האחרים, ולכן יש ליידע אותם על כוונה זו ולאפשר להם להתנגד לה או לנקוט הליך חלופי מטעמם.
 
לשאלה בדבר סגירת תיק ההוצאה לפועל, בנסיבות אלו, השיב הרשם בשלילה.
 
לעניין תיקי הוצאה לפועל שאינם למימוש משכון או משכנתא, ניתן היה לכאורה לעשות שימוש בתקנה 126(ד) לתקנות, בה נקבע פרק זמן של שנתיים לבחינת טעמים שלא לסגור את תיק ההוצל"פ. ואולם, סגירת תיק כאשר זיקתו של הנושה לנכס המקרקעין של החייב נשענת על עיקול שהוטל בתיק, תביא לתוצאה בלתי רצויה של ביטול העיקול ואובדן היתרון שהשיג הזוכה.
 
לעניין תיקי משכון ומשכנתא המחוקק לא החיל באופן מפורש את התקנה האמורה, ולכן יצר, לטעמו של הרשם, הסדר שלילי שאינו מאפשר לסגור תיק שאיננו פעיל. הרשם חזר והבהיר כי על הזוכה חלה חובה לעדכן באופן שוטף את שיעור החוב בתיק ההוצאה לפועל בהתאם לתשלומים שהוא מקבל מהחייב. 
 
בהתייחס לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 35) התשע"ב- 2011, שנכנס לתוקף ביום 16/2/12, ובמסגרתו תוקן סעיף 81ב'1 לחוק העיקרי והוספה הוראה לפיה: "חלפה שנה מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות... ייסגר התיק. רשם ההוצאה לפועל רשאי, לפי בקשת חייב, להורות על סגירת התיק לאחר שחלפו 3 חודשים מיום שנפרעו החוב שבפיגור והתוספות", הסביר הרשם שהתיקון יביא לסגירת תיקים במקרים נדירים בלבד, שכן התשלומים בהסדרי תשלומים נזקפים פעמים רבות לטובת התשלומים השוטפים ולא לחוב הפיגורים.

 

הגם שהייצוג בהליך זה לא היה מטעם האגף לסיוע משפטי, התבקשה עמדתו העקרונית של האגף לסיוע משפטי עוד בטרם החלטה. עמדת האגף תאמה בעיקרה את החלטת כב' הרשם. עם זאת, לשיטתנו במידה וייסגר התיק יש להבהיר לחייב כי אם ייפתח תיק חדש בעתיד יהיה הדבר כרוך בתשלום אגרה נוספת שתתווסף לחובו.

 

תיק הוצאה לפועל: 03-14142-05-8, החלטה מיום 2.2.2012. 
 
תגיות: הוצאה לפועל, סגירת תיק, כינוס נכסים, ביטול כינוס נכסים, תום לב, עקרון המימוש