גליון מספר 2 קיץ תשע"ב
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

פורסמו הנחיות הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים בנושא פעילות מכוני השמה ומיון בקבלה לעבודה

|16/07/2012|

ביום 28.2.2012 פרסם רשם מאגרי המידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים, הנחיות בדבר "תחולת הוראות חוק הגנת הפרטיות על הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני המיון". הנחיות אלו מפרשות את הדין הקיים ומסדירות לראשונה את משולש היחסים שבין מכוני המיון – המעבידים –והמועמדים לעבודה.
 
ההנחיות מתמקדות ביישום הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1991 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") בפעילותם של מעסיקים באמצעות מכוני השמה ובפירוט אילו שימושים מותר למכונים לעשות במידע האישי שנצבר אצלם. כמו כן מגדירות את סוג ההסכמה הדרוש לעיבוד המידע וכן כיצד על המכון לממש את זכותו של המועמד לעיין במידע אישי שנאסף עליו במכון. ההנחיות קובעות כי המידע הנצבר במכון הוא "מאגר" כמשמעות המונח בחוק הגנת הפרטיות, ועל המכון לנהוג במידע בהתאם.
 
ההנחיות מחייבות את המעביד לקבל את הסכמתו של המועמד לעשות שימוש במידע אישי כדי להחליט האם לקבלו לעבודה וזאת לגבי כל משרה מוצעת. בכדי שתיווצר מערכת יחסים עצמאית בין המכון למועמד שתאפשר למכון לאסוף מידע ולהשתמש בו לצרכיו הוא – נדרשת הסכמה מפורשת ונפרדת של המועמד לעבודה אל המכון, ולא ביום ביצוע המבחנים במכון. בנוסף קובעות ההנחיות כי מידע שנאסף למען מעביד אחד, אינו יכול לשמש מעביד אחר ועל מכון ההשמה להחזיק בנפרד מידע של מעבידים שונים.
 
בהמשך, מסדירות ההנחיות את זכותו של כל מועמד לעבודה אשר עבר מבחני מיון והתאמה לעיין בחוות הדעת אשר נתנה לגביו במכון בדיוק כפי שנמסרה למעביד. הזכות קיימת למועמד תוך 30 ימים ובלא כל תשלום. על המעביד או המכון למסור למועמד הודעה מפורטת המציינת את זכותו לעיין בתוצאות הבחינה עוד בטרם הסכים להיבחן. חובה זו אינה חלה בנוגע לחוות דעת פסיכולוג המכון, בעניינה רשאים המעביד או המכון להציע למועמד משוב בתשלום.
 
כמו כן קובעות ההנחיות כי במקרים בהם השימוש במידע לו הסכים המועמד הוא רק לצורך הליך המיון למקום עבודה ספציפי, על המעביד או מכון ההשמה לבער את המידע מיד כשיסתיים השימוש בו לצורך המיון לאותו מקום עבודה.
 
יצוין כי ביום 2.4.2012 הוגשה עתירה מנהלית בשם מכוני ההשמה כנגד ההנחיות שנדונה כיום בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב.[1] במסגרת העתירה מבקשים מכוני ההשמה כי בית המשפט יכריז שההנחיה כולה בטלה, או לחילופין יורה על בטלותן היחסית של הוראות ההנחיה העוסקות בזכות של מועמדים לעבודה לעיין בחוות הדעת של המכונים.

[1] עת"מ 4749-04-12 אדם מילא בע"מ ואח' נ' רשם מאגרי המידע. ​