גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

"שאינו יודע לשאול-את פתח לו": חובת הגילוי של בנק כלפי ערב

|24/11/2013|

על בנק המחתים ערב, בוודאי במקרה בו לבנק יש אינטרס עצמי בהחתמת הערב כגון במקרה של ערבות לחובות קיימים, לפרוש בפניו מיוזמתו את התמונה המלאה הידועה לו בנוגע לחייב, ולהסביר לו מה הסיכונים שהוא נוטל. האינטרס הציבורי לאפשר מתן הלוואות אינו יכול לבוא על חשבון שקיפות ומודעות מלאה של הערב למשמעות פעולתו. במצב בו לא קוימה חובת גילוי זו והערב היה נמנע מערבותו לו היה מודע לנסיבות ולהשלכות חתימתו, מופטר הערב מחבותו.

שופט: ליאור ברינגר
הרקע העובדתי
ערבה חתמה על ערבות להבטחת תשלום הלוואה שנטלה חייבת מהבנק לכיסוי חובה אליו. בהתגוננה מפני תביעה שהגיש נגדה הבנק טענה הערבה כי היא זכאית להפטר מלא מערובתה הואיל ובמעמד החתימה לא גילה לה הבנק מידע שהיה ברשותו אודות מצבה הפיננסי של החייבת, ואילו היה מגלה לה - לא הייתה חותמת על הערבות.
אין חולק כי הערבה לא קיבלה מידע בדבר מצבה הפיננסי של החייבת: הערבה חתמה על מסמכי הערבות בסניף קרית גת, כאשר חשבון החייבת התנהל בסניף אילת והפקידה אשר החתימה על הערבה לא ידעה פרטים מהותיים על חשבון החייבת ומן הסתם לא יכלה לגלות לערבה פרטים בנוגע לחשבון החייבת.
החייבת עצמה הודתה כי לא יידעה את הערבה בדבר מצבת החובות שלה, ואף פקידת הבנק  העידה כי לדעתה גם לא צריך היה לספר זאת לערבה כי זה לא עניינה. עוד העידה החייבת כי היו לה חובות נוספים מעבר לחובותיה בבנק, בעיקר כרטיס אשראי חוץ בנקאיים, ושהבנק היה מודע להם.
הערבה מצידה העידה כי למיטב הבנתה במועד בו חתמה על הערבות, ההלוואה נועדה לשדרוג רכבה של הלווה ללא כל רקע של חובות גבוהים כאלה או אחרים.
פסיקת בית המשפט
באמצו את האמרה: "ושאינו יודע לשאול, את פתח לו", בית המשפט דחה את טיעוני הבנק לפיהן לא מוטלת עליו חובת גילוי אקטיבית מקום בו הערב איננו מבקש מידע כזה, וקבע כי, במיוחד במקרה בו הבנק הינו בעל אינטרס בהעמדת ההלוואה ובהחתמת הערבה (כאשר ההלוואה נועדה לסגירת חובות קיימים כלפיו) מוטלת על הבנק חובה אקטיבית לפרוס בפני הערב את התמונה המלאה הידועה לו בנוגע לחייב, ולהסביר לערב מה הסיכונים בנטילת אותה הלוואה. כמו כן יש להסביר לערב את הרקע להלוואה, לפרוט בפניו את מצבו הכספי של החייב (גם זה החוץ בנקאי, והידוע לבנק) ואת השלכות החתימה על ערבות על מנת לאפשר לערב לקבל החלטה לאחר מחשבה ושיקול דעת ולא חתימה טכנית בלבד.
 
הערת המערכת: ראו גם את פסק הדין בת.א. 3808-11-10 בנק מזרחי טפחות נ' פלדמן ואח' בו נקבע כי חובות אלו מקימות "בנסיבות מסוימות" אף חובות של גילוי ויידוע כלפי הערבים. עוד יודגש כי חובת הגילוי מכוח סע' 22 לחוק הערבות מחייבת גילוי פרטים הקשורים במישרין להסכם ההלוואה, ואילו חובת הגילוי המקיפה הנדרשת בפסק דין זה מקורה בחובות זהירות ונאמנות מיוחדות של הבנק כלפי ערבים, ומכוח יחסי אמון בין הבנק לבין מי שעימם הוא מתקשר, כמו גם מכוח חובת תום הלב של הבנק.
 
תא"מ) אילת) 24398-07-11 בנק הפועלים אילת נ'  צידון  (מיום 4.4.13)
תגיות: בנקאות, ערבות, יחסי בנק לקוח, חובת גילוי, חובת הזהירות, ערב, תום לב