גליון מספר 3 חורף תשע"ד
עורכת ראשית: עו"ד קארן שוורץ-אמיגה | עורך: עו"ד שוקי פרידמן | עורכת מדיה: עו"ד יעל שמחי

חשוב לדעת

|24/11/2013|

חשוב לדעת ש...
הוארכה תקופת התיישנות לפי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – התקבל תיקון 2 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, התשע"ב - 2012,* בו הוארכה תקופת ההתיישנות לעילות מכוח החוק משנתיים לחמש שנים – שינוי המחזק את האפשרות למימוש זכות הגישה לערכאות.
* ס"ח התשס"ו, עמ' 280. התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 484, מיום כ' בתמוז התשע"ב (10 ביולי 2012), עמ' 254.