סיוע משפטי לילדים ובני נוער - המסגרת המשפטית

 
מתוך הבנת חשיבות השימוש בכלים משפטיים לצורך הגנה על קטינים, השמעת קולם ושמירה על זכויותיהם, הוכרה זכותם של קטינים לייצוג משפטי. הסיוע באמצעות האגף לסיוע משפטי, ניתן לילדים ובני נוער לרבות ייצוג משפטי נפרד ועצמאי מהוריהם, במקרים בהם ללא מתן סיוע כאמור, עלולות זכויותיהם להיפגע. 

באנר עו"ד משלי

האגף לסיוע משפטי מאמין בחשיבות זכויות הילדים בכלל ושמירה על זכויותיהם באמצעות ייצוג משפטי, בפרט.

 •  הכרה בזכותם של ילדים להשתתף בהליכי קבלת החלטות בעניינם, לרבות זכותם לייצוג משפטי עצמאי בהליכים משפטיים  צברה תאוצה עם הצטרפותה של מדינת ישראל, בשנת 1991, לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ומינוי ועדה ע"י ממשלת ישראל בשנת 1997, בראשות השופטת סביונה רוטלוי, לבחינת עקרונות יסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה.
 •  בעקבות זאת, בשנים האחרונות התגברה המודעות בקרב בתי המשפט, הורים וילדים וגורמי טיפול שונים (עובדים סוציאליים, רופאים, מורים, מדריכים בפנימייה ועוד) לחשיבות שמיעת קולם של ילדים בהליכים משפטיים, בין היתר על ידי מתן סיוע משפטי עצמאי לילדים. לפיכך, בשנים האחרונות נוטים בתי המשפט בישראל להכיר יותר ויותר בכך שבמקרים רבים ייצוג נפרד עצמאי לקטינים חיוני לקיום הליך משפטי ראוי בעניינם.
 • כיום, ילדים ובני נוער מיוצגים על ידי עורכי דין "משלהם", בכ- 4,000 הליכים משפטיים בכל רגע נתון. לשם המחשה, כשלישי מהילדים הנמצאים במשפחות אומנה בישראל מיוצגים על ידי עורך דין מטעם האגף לסיוע משפטי.

 המסגרת המשפטית

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן – "החוק"), מעניק לבתי המשפט סמכות למנות לקטין אפוטרופוס לדין (עורך דין) שייצג אותו ואת טובתו בהליכים משפטיים העוסקים בענייניו.
 • כמו כן, מעניק חוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995 אפשרות לקטין לפנות בעצמו לבית המשפט לענייני משפחה.
 • חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 (להלן- "חוק הנוער") מעניק אף הוא סמכות למנות לקטין אפוטרופוס לדין, אם מצא כי הדבר דרוש לטובת הקטין ולשם שמירה על ענייניו.
 
תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 מסמיכות כל ערכאה אזרחית למנות לקטין אפוטרופוס לדין שייצג אותו במסגרת ההליכים שבפניה.

סיוע משפטי לילדים ובני נוער על ידי האגף לסיוע המשפטי

 • ברוח האמנה לזכויות הילד האגף לסיוע משפטי שם לו למטרה לבסס את מעמדם של קטינים וקידום זכויותיהם בהליך המשפטי, תוך מתן ייצוג מקצועי, איכותי ומקדם זכויות.
 • הסיוע המשפטי ניתן בכל ההליכים האזרחיים וכיום בעיקר בהליכים בבתי משפט לנוער ובבתי המשפט לענייני משפחה. הסיוע המשפטי כולל ייעוץ משפטי, ליווי וייצוג בהליך המשפטי, הכנת כתבי בית דין וכיו"ב. מעבר לייצוג בהליך עצמו, ניתן דגש אף לייצוג בהליך "הבלתי פורמאלי" אשר מתבטא, בין היתר, בהכוונה, ייעוץ וליווי בהתאם להליך.
 • על צוות עורכי הדין של האגף לסיוע משפטי נמנים עורכי דין פנימיים העובדים במחוזות הסיוע המשפטי וממונים על תחום הנוער וכן עורכי דין חיצוניים, הממונים מטעם הסיוע המשפטי לייצוג הקטינים ולהם המומחיות, הניסיון המקצועי והרגישות המתאימה הנדרשת בתחום.
 • תפקידם של עורכי הדין הממונים מטעם האגף לסיוע משפטי הוא ייחודי, שכן מחד, עליהם לבטא את רצון הקטין (ככל שהוא בגיל שבו הוא מסוגל להביע את רצונו) ולעמוד על שמירת זכויותיו במסגרת ההליך ומאידך, להתחשב במצבו האישי של הקטין והצרכים הטיפוליים שלו.
 • לשם קידום המודעות בקרב הקהל הרחב וגורמי המקצוע אודות זכותם של הורים וקטינים לייצוג, פועל האגף לסיוע משפטי להנגשת הסיוע בדרך של הסברה וקידום הליכי חקיקה. כמו כן, ניתן ליווי באמצעות הנחיות והדרכות משפטיות הן לעורכי הדין הפנימיים והן לעורכי הדין החיצוניים, עריכת השתלמויות מקצועיות בשילוב גורמים מקצועיים ואנשי אקדמיה, שופטי נוער ומשפחה וכיו"ב.  

 ייצוג בהליכים המתנהלים בבית משפט לנוער

 • תחום המשפט האזרחי המתנהל בבתי המשפט לנוער הוא תחום ייחודי. בתי המשפט לנוער פועלים, בין היתר, מכוח חוק הנוער (טיפול והשגחה) ונוקטים בדרכי טיפול והשגחה להבטחת שמירה על זכויותיו של הקטין ומימוש רצונו.
 • האגף לסיוע משפטי מייצג ילדים ובני נוער בהליכי נזקקות, דרכי טיפול והשגחה, לרבות בקשות להוצאה ממשמורת והשמה, אשפוז כפוי ועוד, המתנהלים בבתי המשפט לנוער.
 • כניסתם של עורכי דין מטעם הסיוע המשפטי לבתי משפט לנוער קידמה משמעותית את ההשתתפות הישירה של ילדים ובני נוער בהליך ואת יכולת ההשפעה שלהם על תוצאות ההליך. כעת, ניתן דגש רב יותר לרצון הקטין, הגנה על שלומו, קידום זכויותיו, צרכיו והאינטרסים שלו בהליכים משפטיים הנוגעים לו. הייצוג מוביל, הלכה למעשה, לראיית הילד במרכז ולקבלת ההחלטות מיטביות בעניינו לנוכח הקשיים המיוחדים בהליך המשפטי עימן נאלץ להתמודד.
 • מעבר לייצוג, משמשים עורכי הדין, בהתאם לצורך, אף כמתווכים וכמגשרים בין כל הצדדים הנוגעים בדבר - ההורים, הילדים, גורמי הרווחה ובתי המשפט. דבר שתרם במישרין לשיתוף פעולה והירתמות הצדדים לקבלת החלטות מיטביות בעניינם.

 ייצוג קטינים שהוצאה לגביהם הוראת אשפוז כפוי לצורך בדיקה ו/או טיפול פסיכיאטרי

 •  ילד מעל גיל 15, אשר מבוקש לאשפז אותו אשפוז פסיכיאטרי בניגוד לרצונו זכאי על פי סעיף 3ו לחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך – 1960 לעורך דין שייצג אותו בהליכים בבית המשפט לנוער ומול הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לילד ונוער. 

 ייצוג קטינים בהליכים המתנהלים בבית משפט לענייני משפחה

 • האגף לסיוע משפטי מסייע לילדים ובני נוער להשמיע את קולם ולממש את זכויותיהם בהליכים בבית המשפט לענייני משפחה, כגון: בהליכי משמורת והסדרי ראיה, תביעות להכרת אבהות, מזונות, אפוטרופסות, הגירה, ירושה, שינוי שם והנפקת דרכון, אישור טיפולים רפואיים וכיו"ב.
 • כאשר ההורים מסוכסכים ביניהם והקטין משמש בעל כורחו, ככלי במערכה שבין ההורים, יש צורך בייצוג על מנת שתישמרנה זכויותיו של הקטין. מלבד זאת, העובדה כי עורך הדין המייצג הינו גורם אובייקטיבי, שלא מונה על-ידי מי מהצדדים ושכרו אינו ממומן בידי מי מהצדדים, הינה בעלת ערך רב. במקרים כאלה עורך הדין עשוי לשמש כגורם מתווך ומפשר, כגורם אשר הצדדים נותנים בו אמון, משום שהוא פועל למימוש זכויותיו של הקטין ואינו לוקח צד בסכסוך.