סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין

 

נפגעי עבירות מין זכאים לקבל סיוע משפטי- במסגרת ההליכים הפליליים המתנהלים נגד הפוגע, במסגרת הליכים הקשורים בריצוי העונש של הפוגע (ועדת שחרורים והליכי חנינה), בקבלת צו המגביל את הפוגע מלשהות בסביבתם לאחר שחרורו מהמאסר, בהגשת תביעה נזיקית נגד הפוגע, בהליכים אזרחיים שונים​


תמונה דקורטיבית
רקע​:
בשיטת המשפט הנהוגה בישראל, מי שנפגע מביצוע עבירה פלילית אינו צד רשמי להליכים הפליליים המתנהלים בקשר לעבירה זו. משעה שהגיש הנפגע תלונה, רשויות המדינה הן המנהלות את ההליכים הקשורים בה - המשטרה היא שחוקרת ואוספת את הראיות ורשות התביעה (הפרקליטות או התביעה המשטרתית) היא שבוחנת את הראיות שנאספו ומחליטה אם ונגד מי להגיש כתב אישום ואילו פרטים והוראות חיקוק (עבירות) לכלול בו. כתב אישום שהוגש מתברר בבית המשפט במסגרת הליך פלילי, שהצדדים הרשמיים לו הם מדינת ישראל, המייצגת את האינטרס הציבורי הכללי ומיוצגת על ידי נציג מרשות התביעה, והנאשם, המיוצג אף הוא על-ידי עורך-דין. נפגע העבירה עצמו, כאמור, אינו צד רשמי להליך זה.

על אף שהוא אינו צד להם כאמור, לנפגע העבירה מעמד מיוחד בהליכים הפליליים ועומדות לו בהם זכויות, המעוגנות בחוק זכויות נפגעי עבירה תשס"א-2001 ובפסיקת בתי המשפט. מבין הזכויות, יש כאלה שעומדות לנפגעי כל סוגי העבירות הפליליות, כגון: הזכות להגנה מפני החשוד/הנאשם, הזכות לעיין בכתב האישום, הזכות להיות נוכח בדיון בבית המשפט ועוד. זכויות מסוימות עומדות רק למי שנפגעו מעבירת מין או אלימות, כגון: הזכות להביע עמדה בפני וועדת שחרורים (השוקלת את בקשת הפוגע לשחרור מוקדם מהמאסר), הזכות להביע עמדה בקשר לבקשת חנינה שהגיש הפוגע ועוד, ומספר מצומצם יותר של זכויות עומד רק למי שנפגעו מ"עבירת מין או אלימות חמורה" (כפי שהן מוגדרות בחוק), כגון: הזכות להביע עמדה בקשר להסדר טיעון המתגבש בין התביעה לבין הנאשם.

מי שאמונות על קיום זכויותיהם של נפגעי העבירה, במסגרת ההליכים הפליליים, הן הרשויות המנהלות הליכים אלה: המשטרה ורשות התביעה. אולם, רשויות אלה מופקדות, כאמור, על ייצוג האינטרס הציבורי הכללי, וזה אינו חופף לעמדתו ולצרכיו של נפגע העבירה הפרטני. כך, לדוגמה, בבואה לבחון אפשרות של חתימה על הסדר טיעון עם הנאשם, שוקלת רשות התביעה שיקולים רבים, רחבים הרבה יותר מאשר עמדתו של נפגע העבירה הפרטני ביחס להסדר המוצע והשפעת ההסדר על הליכי שיקומו. לכן, קיימת חשיבות רבה לכך שנפגע העבירה יקבל סיוע משפטי ממקור עצמאי - עורך-דין שילווה אותו במסגרת ההליך הפלילי המורכב ויהיה אמון על ייצוג עמדתו הבלעדית ועל השמעת קולו הייחודי של הנפגע מול הרשויות הרלוונטיות.

הסיוע המשפטי הניתן לנפגעי עבירות מין
להלן התחומים והנסיבות שבהם יינתן סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין:
 • סיוע משפטי בהליכים פליליים
כאמור לעיל, ההליך הפלילי מתחיל בכך שהמשטרה מבררת את התלונה ומעבירה את חומר הראיות שנאסף אל רשות התביעה. בהמשך, מחליטה רשות התביעה אם להגיש לבית המשפט כתב אישום בקשר לתלונה או לסגור את התיק, ואם כן, נגד  מי להגיש אותו ואילו פרטים ועבירות לכלול בו. אם הוגש כתב אישום כאמור, הוא יתברר במסגרת הליך פלילי בפני בית המשפט.
  הסיוע המשפטי, באמצעות עורך דין מטעמו, ילווה את נפגע עבירת המין במסגרת ההליכים שלעיל ויפעל למימוש מלא, נכון ומהיר של מלוא זכויותיו ולכך שקולו של הנפגע ועמדתו יישמעו כראוי בפני הגורמים המוסמכים ומקבלי ההחלטות, הן ברשות התביעה והן בערכאות השיפוטיות הרלוונטיות.   

   ההליכים שבהם ניתן הסיוע המשפטי:
   1. ההליך הפלילי המתנהל בבית המשפט בקשר לכתב האישום (לרבות הליכי המעצר הקשורים בו). 
   2. ערעור פלילי (על ההליך הפלילי הראשון שהתקיים). 
   3. הליכים בפני וועדת שחרורים (הדנה בבקשתו של הפוגע לשחרור מוקדם ממאסרו).
   4. הליכי חנינה, שהגיש הפוגע לנשיא המדינה.

       מי זכאי לקבלת הסיוע:
       כל נפגע/ת עבירת מין, שהפרקליטות הגישה כתב אישום נגד הפוגע בו/ה, הכולל אחת או יותר מהוראות החיקוק (העבירות) שלהלן: 
       1. ​​​​​​​​אינוס – לפי סעיף 345 לחוק העונשין תשל"ז-1977.
       2. בעילה אסורה בהסכמה – לפי סעיף 346(א) לחוק העונשין.
       3. מעשה סדום – לפי סעיף 347(א) או(ב) לחוק העונשין. 
       4. עבירת מין בקטין בידי בן משפחה או בחסר ישע בידי אחראי – לפי סעיף 351 לחוק העונשין.

        עיתוי מתן הסיוע:
        הסיוע המשפטי יכול להינתן מעת שהתביעה הגישה לבית המשפט את כתב האישום כאמור. אנו ממליצים לנפגעי העבירה לפנות אלינו מוקדם ככל האפשר, לפי העניין: מיד לאחר שהפרקליטות הודיעה על כך שתגיש כתב אישום; מיד לאחר שנודע על כך שהוגש ערעור על פסק הדין; מיד לאחר שנודע שעניינו של הפוגע עומד להיות נדון בוועדת השחרורים; מיד לאחר שנודע שהפוגע הגיש בקשת חנינה. 

        האם מתן הסיוע כפוף לבדיקת מצבו הכלכלי של נפגע העבירה?
         הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות מין, במסגרת הליכים הפליליים, ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית. 

         • סיוע משפטי בקבלת צו המרחיק את עבריין המין מסביבת נפגע העבירה
         לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004, מוסמך בית המשפט לתת לצו המגביל את עבריין המין, לאחר שחרורו מהמאסר (או מיד לאחר גזר הדין, אם לא נכלל בו עונש של מאסר בפועל) מלגור/לעבוד/ללמוד בקרבת מקום מגורי/עבודתו/לימודיו של נפגע העבירה, אם מצא שקרבה שכזו ביניהם עלולה לגרום לנפגע נזק נפשי ממשי. 
         הסיוע המשפטי, באמצעות עורך הדין שימנה, יכין את הבקשה לצו המגבלות, יגיש אותה לבית המשפט וייצג את עניינו של נפגע העבירה בפני השופט הדן בבקשה.

          מי זכאי לקבלת הסיוע:
           נפגעי כל עבירות המין שבחוק העונשין, תשל"ז-1977 (למעט עבירה של איסור פרסום, לפי סעיף 352 לחוק).  

            עיתוי מתן הסיוע:
             בקשה לצו מגבלות צריכה להיות מוגשת לבית המשפט עוד לפני שחרורו של הפוגע מהמאסר, או לכל המאוחר במסגרת שלושה חודשים שלאחר שחרורו (בכפוף לנימוקים מיוחדים). איסוף המידע שעליו מתבססת הבקשה, אף הוא עשוי לארוך זמן מה. לפיכך, אנו ממליצים לנפגעי העבירה לפנות אלינו מיד כשנודע לכם שהפוגע עומד להשתחרר מהמאסר (או ממעון נעול, לגבי פוגע שהיה קטין בעת ביצוע העבירה) או שעניינו עומד להיות נדון בפני וועדת שחרורים. 

              האם מתן הסיוע כפוף לבדיקת מצבו הכלכלי של נפגע העבירה?
               הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות מין, בהליכים שלפי חוק המגבלות, ניתן ללא בדיקת זכאות כלכלית ובכפוף לקיומו של סיכוי משפטי.

                • סיוע משפטי בהליכים אזרחיים שונים

                 1. בתביעה אזרחית נזיקית
                  למי שנפגע מביצוע עבירה פלילית עומדות שתי חלופות להגשת תביעה נזיקית:
                   חלופה אחת– הגשת "תביעה אזרחית נגררת לפלילים", לפי סעיף 77(א) לחוק בתי המשפט, תשמ"ד-1984. תביעה זו ניתן להגיש רק נגד פוגע שהורשע בהליך הפלילי, רק לאחר שפסק הדין בהליך הפלילי הפך חלוט (שהוא סופי ולא ניתן עוד לערער עליו) ורק בתוך 90 ימים מיום שהפך חלוט כאמור. היתרון בהליך זה נובע מכך שהתביעה הנזיקית אמורה להישמע בפני אותו שופט שכבר דן בהליך הפלילי והרשיע את הפוגע ומכך שפסק הדין בהליך הפלילי משמש ראיה בהליך הנזיקי, כך שאין צורך להכריע שוב בשאלה האם בוצעה העבירה ובידי מי, אלא רק להכריע בשאלת גובה הפיצוי הכספי לנפגע.     
                    חלופה שניה– הגשת תביעה נזיקית רגילה. תביעה זו יכולה להיות מוגשת גם נגד גורמים נוספים זולת הפוגע (כגון: מוסד, מעסיק וכו'). כמו כן, יכולה להיות מוגשת גם במקרה שבו כלל לא הוגש כתב אישום בגין הפגיעה או שהוגש כתב האישום והנאשם זוכה בהליך הפלילי. תביעה כזו יכולה להיות מוגשת בכל עת, בכפוף לדיני ההתיישנות. התביעה תתברר בפני שופט אחר ויהיה צורך להוכיח בפניו את קרות הפגיעה, את זהות הפוגע ואת גובה הנזק.  
                     2. בהליכים אזרחיים נוספים, בתחומים השונים שבהם ניתן סיוע משפטי לכלל הפונים.  

                       מי זכאי לקבלת הסיוע:
                        נפגעי כל עבירות המין. 

                         עיתוי מתן הסיוע:
                          כאמור, תביעה אזרחית נגררת לפלילים חייבת להיות מוגשת בתוך 90 ימים ממתן פסק הדין הסופי בהליך הפלילי. לפיכך, יש לפנות אלינו בהקדם האפשרי ומיד לאחר הרשעת הפוגע. בתביעה אזרחית רגילה וביתר התחומים האזרחיים, בהתעורר הצורך המשפטי ובשים לב לדיני ההתיישנות. 

                           האם מתן הסיוע כפוף לבדיקת מצבו הכלכלי של נפגע העבירה?
                            בהליכים אזרחיים, מתן הסיוע המשפטי כפוף לקיומם של זכאות כלכלית ושל סיכוי משפטי, בהתאם להוראות חוק הסיוע המשפטי תשל"ב-1972 ותקנות הסיוע המשפטי תשל"ג-1973. לבדיקת הזכאות, יש לפנות אל הסיוע המשפטי.

                             • סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין – סיכום

                                סוג הסיוע ​מי זכאי לקבלת סיוע ​הוכחת זכאות כלכלית ​עלות הסיוע לנפגע
                                ​בהליכים הפליליים המתנהלים נגד הפוגע– המשפט, הליכי המעצר הנלווים למשפט, הליכי ערעור פלילי. ​כל נפגע/ת עבירות מין שבעניינו/ה הוגש כתב אישום נגד הפוגע/ת, הכולל אחת או יותר מהעבירות שלהלן: אינוס, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה, עבירת מין בקטין בידי בן משפחה או בחסר ישע בידי אחראי. ​אין צורך בהוכחת זכאות כלכלית ​הסיוע ניתן ללא עלות
                                ​בהליכים הקשורים בריצוי העונש שנגזר על הפוגע– ועדת שחרורים ("קיצור שליש"), הליכי חנינה. ​כל נפגע/ת עבירת מין שהפוגע/ת בו הורשע/ה באחת או יותר מהעבירות שלהלן: אינוס, מעשה סדום, בעילה אסורה בהסכמה, עבירת מין בקטין בידי בן משפחה או בחסר ישע בידי אחראי. ​​אין צורך בהוכחת זכאות כלכלית ​הסיוע ניתן ללא עלות
                                בקבלת צו מגבלות– הרחקת הפוגע, לאחר השחרור מהמאסר, מסביבת חיי הנפגע/ת נפגע/ת כל סוג של עבירת מין (למעט עבירה של איסור פרסום לפי סעיף 352 לחוק העונשין)
                                ​​​אין צורך בהוכחת זכאות כלכלית ​​הסיוע ניתן ללא עלות
                                בתביעה נזיקית נגד/מצד הפוגע נפגע/ת כל סוג של עבירת מין  יש צורך בהוכחת זכאות כלכלית ובקיומו של סיכוי משפטי ​​הסיוע ניתן ללא עלות
                                בהליכים אזרחיים שונים– דיני עבודה, חובות, מעמד אישי וכד' נפגע/ת כל סוג של עבירת מין  יש צורך בהוכחת זכאות כלכלית ובקיומו של סיכוי משפטי​
                                ​​הסיוע ניתן ללא עלות
                                 


                                   פנייה לקבלת סיוע משפטי
                                    להלן דרכי הפנייה לקבלת סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין:
                                     פנייה ישירה לממונות המחוזיות על מתן סיוע משפטי לנפגעי עבירות מין


                                       ​מחוז צפון עו"ד שירי שחף-אופק sheree@justie.gov.il 073-3921964
                                       מחוז חיפה ​עו"ד לילך וויט ​Lilach2@justice.gov.il 073-3921124
                                       מחוז תל-אביב ​עו"ד סיגלית זהר SigalitZ@justice.gov.il
                                       073-3923670
                                       מחוז מרכז עו"ד ערין נטור- מנסור ItayN@justice.gov.il​​ 073-3929573
                                       ​מחוז ירושלים
                                        (כולל אשדוד ואילת)
                                        ​עו"ד מרים בראון ​MiriamBaro@justice.gov.il 073-3926213
                                        ​מחוז דרום ​עו"ד חנאן סעבאני ​ HananSa@justice.gov.il 073-3922612
                                         

                                          ​ממונה ארצי 
                                           בהנהלת הסיוע המשפטי
                                           עו"ד איתי נעמן ItayN@justice.gov.il​ 073-3929573
                                            
                                            לתשומת לב: פנייה הנוגעת לנפגע עבירת מין שביום הפנייה הוא קטין (מתחת לגיל 18), יש להפנות אל הממונות בצוות ייצוג קטינים (ראו בנפרד).