אזרחי

 
​האגף לסיוע משפטי מעניק ייעוץ וייצוג משפטי במגוון נושאים אזרחיים בהתאם לחוק ולתקנות המחוז לסיוע משפטי.

 • האגף לסיוע משפטי רואה חשיבות רבה במימוש "זכות הגישה לערכאות" שהוכרה כ- "זכות חוקתית על חוקית" במשפטנו וייצוג באמצעות עורכי דין במינוי מטעם מחוזות הסיוע המשפטי מהווה נדבך חשוב ועיקרי במימוש זכות זאת.
  לאור זאת מומלץ כי מבקש סיוע משפטי יפנה בבקשה לקבלת סיוע משפטי לאחד ממחוזות הסיוע המשפטי שבמקום מגוריו מיד כאשר מתגלה העניין המשפטי בו הוא זקוק לסיוע שכן פעולות משפטיות המתבצעות במועד הינן בעלות סיכוי טוב יותר להתקבל.
 • ​סעיף 7(2) לחוק הסיוע המשפטי הסמיך את שר המשפטים להתקין תקנות לביצוע החוק ועל כן בתקנות הסיוע משפטי, תשל"ג – 1973 (להלן: "תקנות הסיוע המשפטי") הותקנו תקנות 5 (2), 5 (3) , 5 (6) – (8) ו- 6 המפרטות את העניינים בהם רשאי המחוז לסיוע משפטי להעניק שירות משפטי ואת היקף השירות שעיקרו ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בפני ערכאות שיפוטיות. ואלו הם העניינים בהם יינתן סיוע משפטי בתחום האזרחי כאמור בתקנות:
  1. תקנה 5 (2):  "הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני-המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך"
  2. תקנה 5 (3): "עניינים כספיים, לרבות נזיקין, למעט עניינים לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1976, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961, או חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963"
  3. תקנה 5 (6) : "תביעות בכל הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים". כאמור בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994
  4. תקנה 5 (7): "תביעות לפי חוק השבות, תש"י-1950, חוק האזרחות, תשי"ב-1952, חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965".
  5. תקנה 5 (8) : "ענייני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חיקוק".
 • דוגמאות לתחומי המשפט האזרחי בהם יינתן סיוע משפטי ליחיד בהתאם לתקנות (אין המדובר ברשימה סגורה):
 1. דיור ציבורי.
 2. תביעות הנוגעות לחוזים.
 3. סכסוכי שכנים (למעט ייצוג נציגות הבית המשותף).
 4. ייצוג בצווים למניעת הטרדה מאיימת.
 5. ייצוג בצווי מניעה וצווי עשה.
 6. הגנת הצרכן.
 7. שטרות.
 8. תאונות דרכים ונזקי גוף ורכוש.
 9. רשלנות רפואית.
 10. ייצוג בעתירות מנהליות בפני בתי המשפט לעניינים מנהליים ובג"צ.
 11. סעדים הצהרתיים.
 12. בנקאות.
 13. ייצוג בתביעות לפי חוק איסור לשום הרע וחוק הגנת הפרטיות.
 • כמפורט באתר, קבלת סיוע משפטי באחד או יותר מהנושאים שפורטו לעיל מותנית בבדיקת זכאות כלכלית לקבלת סיוע משפטי (תקנה 2 לתקנות הסיוע המשפטי) ובסיכוי המשפטי שיש לבקשה בנושאים אלו (סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי).