ביטוח לאומי

 
לשם מימוש זכותו של כל תושב להעביר תחת ביקורת שיפוטית את החלטות המוסד לביטוח לאומי, דאג המחוקק להסדר מיוחד למתן סיוע משפטי למי שמבקש לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי בעניינו בבית הדין לעבודה.

 • ​סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995 (להלן- "חוק הביטוח הלאומי"), קובע כדלהלן:
     1. "(א) השר, בהסכמת שר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה, יתקין תקנות בדבר מתן סיוע משפטי לכל מבקש, שאינו חבר- בני- אדם, בהליכים בבית הדין לעבודה שהמוסד הוא צד בהם, בענינים הנובעים מחוק זה או מכל חיקוק אחר שהמוסד משלם תשלומים על פיו, למעט הליכים שענינם תביעה לתשלום דמי ביטוח או תביעה נגד מעביד לפי סעיף 369.
     2. (ב) הסיוע המשפטי יינתן באמצעות מחוזות הסיוע המשפטי הפועלות לפי חוק הסיוע המשפטי, תשל"ב- 1972, ולפי הוראותיו, הכל בשינויים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (א), ובלבד שההגבלות בדבר יכולתו של המבקש לשאת בהוצאות השירות המשפטי כאמור בסעיפים 2 ו- 3 לחוק האמור לא יחולו.
     3. (ג) המוסד ישא בכל ההוצאות הקשורות במתן סיוע משפטי לפי סעיף זה, לפי הסדר בינו לבין המדינה."

המסגרת החוקית לערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי נמצאת בתקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח- 1978 (להלן – "תקנות הביטוח הלאומי"). 

 • תקנה 1 מגדירה "שירות משפטי", כדלהלן: "סיוע משפטי בהליכים בבית הדין לעבודה שהמוסד הוא צד בהם, בעניינים הנובעים מהחוק או מכל חיקוק אחר שהמוסד משלם תשלומים על פיו, למעט הליכים שענינם תביעה לתשלום דמי ביטוח או תביעה נגד מעביד לפי סעיף 185 לחוק."
 • תקנה 5, שכותרתה "היקף השירות", קובעת כדלהלן: "השירות המשפטי שיינתן על פי תקנות אלה יכלול -
   1. (1) ייעוץ משפטי ועריכת מסמכים משפטיים;
   2. (2) ייצוג בפני בית דין לעבודה;
   3. (3) תשלום ההוצאות הכרוכות במתן השירות המשפטי, שלדעת ראש המחוז היה הכרח להוציאן, כאמור בתוספת הראשונה לתקנות הסיוע המשפטי, או לפי הסדר אחר שבין המדינה לבין המוסד." 
 • עולה אפוא, כי הסיוע המשפטי, באמצעות מחוזות הסיוע המשפטי על מחוזותיהם השונים, מעניק ייצוג משפטי בתביעות ובערעורים נגד המוסד לביטוח לאומי בכל הנושאים הנוגעים לחוק הביטוח הלאומי, כדלהלן: 
 1. ביטוח אמהות.
 2. ביטוח ילדים.
 3. ביטוח נפגעי עבודה.
 4. תגמולים למשרתים במילואים.
 5. מענק לחייל משוחרר העובד בעבודה מועדפת.
 6. ביטוח אבטלה.
 7. זכויות עובדים עקב פשיטת רגל ופירוק תאגיד.
 8. זכויות מתנדבים.
 9. תגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 10. ביטוח נכות.
 11. גמלת ניידות.
 12. ביטוח נפגעי תאונות.
 13. שיקום מקצועי.
 14. גמלה להבטחת הכנסה.
 15. דמי מזונות.
 16. תגמולים לילד שהתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה.
 17. ביטוח שאירים.
 18. ביטוח זקנה.
 19. ביטוח סיעוד.
 20. שירות הייעוץ לקשיש.
 21. תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחות של הרוגי מלכות.
 22. תגמולים לחסידי אומות עולם.
 23. קרנות לפיתוח שירותים.
 24. תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בראות.
 • בנוסף, יוענק סיוע משפטי בנושאים שחוק הביטוח הלאומי אמון על ביצועם, כגון: חוק פיצוי לנפגעי פוליו, תשס"ז-2007, חוק לפיצוי נפגעי גזזת, תשנ"ד- 1994 וכיו"ב. 
 • סיוע משפטי יינתן לייעוץ משפטי ובעיקר ייצוג בפני בית הדין לעבודה בלבד, בהליכים שהמוסד לביטוח לאומי צד להם ולא יינתן לייצוג בפני ועדות רפואיות לעררים, שאינן בי"ד לעבודה ואינן ערכאות שיפוטית.
 • על-פי תקנות הביטוח הלאומי, המבקש סיוע משפטי בהליך לפי סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי אינו צריך לעמוד בקריטריונים הכלכליים להענקת סיוע משפטי.
 • אין מבחן הכנסות לצורך קבלת סיוע משפטי בערעורים על החלטות המוסד לביטוח לאומי! כל תושב ישראל רשאי לקבל סיוע ואין זה משנה מהי רמת הכנסותיו.
 • סיוע משפטי בערעורים על החלטות הביטוח הלאומי אינו כרוך באגרת השתתפות ואינו כרוך בתשלום כלשהו עבור השירות המשפטי שניתן.
 • המבחן היחיד שבו נבדקות בקשות לסיוע משפטי בענייני ביטוח לאומי הוא המבחן המשפטי. במילים אחרות, האם יש מקום, מבחינה משפטית להגיש ערעור על ההחלטה.