נפגעי עבירות המתה (סנ"ה)

 

משנת 2011 הוקמו ע"י משרד הרווחה (עמותת אלה) מרכזי סיוע ברחבי הארץ למיצוי זכויותיהם של נפגעי עבירות המתה (רצח והריגה) ע"י מתן שירותים טיפוליים ומשפטיים. האגף מלווה ומייצג את המשפחות בהליכים משפטיים הקשורים לעבירה שגרמה למות המנוח (בהליך הפלילי ובהליך האזרחי), ובמימוש זכויותיהם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה. ​


 • במדינת ישראל, אנו עדים בשנים האחרונות לשינוי באקלים הציבורי ביחס למקומו של נפגע העבירה בהליך הפלילי וישנו שיח רב חברתי בשאלה – מה מקומו של הנפגע בהליך הפלילי והאם אין לשנות את האיזון החוקתי באופן שיתחשב יותר בצרכיו ובכבודו. שיח זה, כמו גם הקמת גופים וולנטריים לנפגעי עבירה, הוביל בשנת 2001, ובין היתר, כנגזרת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תשנ"ב- 1992, לחקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001  (להלן "חוק זכויות נפגעי עבירה"). יחד עם זאת, חוק זכויות נפגעי עבירה הינו הצהרתי בעיקרו ובסיסו הענקת מידע על השלבים השונים בהליך הפלילי ואינו נותן מענה למכלול צרכיו במישור המשפטי, הטיפולי, הנפשי, התמיכתי והכספי.
 • לאור הקושי לתת מענה למכלול צרכיהם של נפגעי העבירה הוקמה הועדה הבין-משרדית ובין-ארגונית (להלן "דוח הועדה"), לגיבוש תוכנית כוללת בנושא זכויות נפגעי עבירה. בחודש נובמבר 2009 אומץ דוח הועדה באופן חלקי וניתנה החלטת ממשלה המאמצת סיוע במבנה סינרגטי למשפחות נפגעי עבירות המתה, באמצעות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, הכוללת סיוע במספר אדנים המשלבים סיוע טיפולי לצד זה המשפטי. מדובר בעבירות רצח והריגה בלבד ולא עבירת גרם מוות ברשלנות, כהגדרתה בחוק העונשין, ולמעט מוות שנגרם כתוצאה מתאונת דרכים, תאונת עבודה או כתוצאה מפעולות איבה, שלגביהם ישנם הסדרים ספציפיים נפרדים.

מדוע נפגעי עבירות המתה?

 • לפי חוק זכויות נפגעי עבירה, נפגע עבירה הוא מי שנפגע במישרין מעבירה פלילית, וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו-לפי סדר הקדימויות הבא: בן הזוג, הילדים, ההורים או האחים, ובהעדרם-אפוטרופוס של הנפטר. נפגעי עבירות המתה, מהווים פלח ייחודי של נפגעי עבירות, שכן הם אלה הנאלצים להתמודד עם אובדן של אדם קרוב ויקר, דבר אשר מהווה עבורם אירוע קשה, טראומטי ומטלטל, במיוחד לאור נסיבות המוות, שארע כתוצאה מאירוע אלים, באופן פתאומי.
 • במדינת ישראל, עד לאימוץ הדוח ויישומו היו מענים חוקיים, מדיניות מגובשת או מערכות טיפוליות ומקצועיות שייעודן סיוע וליווי לנפגעי עבירות רצח והריגה, מעבר לשירותים האוניברסליים בתחום הרווחה, הבריאות, בריאות הנפש והמשפט. למערכות אלה, לא היו את המענים הייחודיים הדרושים למשפחות.

הקמת מרכזי סיוע לנפגעי עבירות המתה ומתווה התוכנית

 • משנת 2011 החלו מוקמים על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים (באמצעות מרכז אלה) חמישה מרכזי סיוע, בבאר שבע, ירושלים, תל אביב, חיפה וכפר כנא למיצוי זכויותיהם של נפגעי עבירות המתה באמצעות מתן סל שירותים טיפוליים ומשפטיים למשפחות הנפגעים.
 • בהתאם למתווה התוכנית, לאחר מותו של אדם כתוצאה מהאירוע הפלילי, מתכנסת ועדת זכאות, המורכבת מנציג בכיר ממשרד הרווחה, נציג בכיר ממשטרת ישראל ויו"ר משפטן הכשיר להיות שופט, שמטרתה לבדוק את זכאותם של בני משפחתו לקבלת סיוע (להלן "ועדת הזכאות"). ועדת הזכאות, בוחנת את נסיבות מותו של המנוח, ובמידה ונקבע, כי המוות לא התרחש בשל מעורבות בפלילים, מופנים פרטיה של המשפחה למרכזי הסיוע, בהתאם למקום בו מתגוררת המשפחה ו/או המקום בו ארע מקרה הרצח. 
 • מרכזי הסיוע למשפחות, אשר בראשם עומדת עובדת סוציאלית, כוללים מערך אבחוני בו מותאם טיפול נפשי פרטני לבני המשפחה, תוך הפעלת מערך מטפלים מיומן, לתקופה של עד שנתיים מיום תחילת הטיפול. כמו כן, מוענק ליווי וייצוג משפטי למשפחות באמצעות האגף לסיוע משפטי בהליכים משפטיים הקשורים לעבירה שגרמה למות המנוח (הן בהליך הפלילי והן בהליך האזרחי), ובמימוש זכויותיהם לפי חוק זכויות נפגעי עבירה.
 • מעבר לכך נפגעי עבירות רצח והריגה זכאים לקבל, לפי המלצת גורם הרווחה בראשות המקומית, מענק כספי של עד 5,000 ₪, לשם סיוע בהוצאות האבל הראשוניות, כגון: הסעות להלוויה, הקמת סוכת אבלים וכיו"ב, וכן זכאים להשתתף בקבוצות תמיכה ללא תשלום.

היערכות האגף לסיוע משפטי ליישום החלטת הממשלה

 • עורך הדין המלווה את המשפחות בהליך הפלילי, מטעם האגף לסיוע משפטי, מתרגם עבורם את ההליכים המשפטיים, ומציין הזכויות המוקנות להם על פי דין, למשל- קבלת כתב האישום, הגשת "הצהרת נפגע" לבית המשפט וכיו"ב. עורך הדין מסביר למשפחות על השלבים השונים של ההליך (מעצר ימים, מעצר עד תום ההליכים לאחר הגשת כתב אישום, הכרעת דין, גזר דין), לרבות מתן מידע בדבר השירותים להם זכאים דרך מרכזי הסיוע וכן הקשר בינם לבין הרשויות השונות. עורך הדין מסייע למשפחות בגיבוש עמדתם לגבי עסקאות טיעון ולאחר שנגזר העונש, מסייע בהבעת עמדתם לעניין חופשות האסיר, שחרור מוקדם, ועדות שחרורים, קציבת עונש לאסירי עולם ועוד.
 • בפן האזרחי, מסייע עורך הדין מטעם האגף לסיוע משפטי למשפחות בהגשת תביעה אזרחית נגד הפוגע, במסגרתה ניתן יהיה להוכיח את הנזקים שגרמה העבירה לנפגע, ולתבוע פיצויים מהפוגע הן כתביעות אזרחיות נגררות להרשעה בפלילים והן כתביעות אזרחיות "רגילות" על כל היבטיהן. בנוסף לכך, מסייע בהליכים נלווים, כגון סיוע מול משרד הפנים- שינוי מעמד אישי, קבלת סיוע כספי מהמוסד לביטוח לאומי, סיוע בהוצאת צו ירושה בר תוקף, סיוע בהליכי הוצאה לפועל אם ישנם, סיוע מול הבנקים, סיוע במימוש ביטוחים ותגמולים שונים, סיוע מול הרשויות המקומיות לקבלת הטבות והנחות וכיו"ב.
 • מעבר לייצוג ספציפי במקרה מסוים, הסיוע המשפטי למשפחות דורש מעורך הדין כלים ומיומנויות נוספים מעבר לידע המקצועי הדיסציפלינארי, שיהווה מענה אינטגרטיבי יותר למשפחות, אשר ההליך המשפטי מהווה חלק בלתי נפרד משיקומם וחזרתם לחיים. לפיכך, יישום תוכנית ייחודית זו, חייב היערכות ארגונית וניהולית מיוחדת של האגף לסיוע משפטי לשם ביצועה ונבחר צוות פנימי וחיצוני שאמון על תוכנית הליווי והייצוג המשפטי למשפחות ובקשר אישי עמן. הן עורכי הדין החיצוניים והן עורכי הדין הפנימיים עברו הכשרה מקצועית מקיפה, אשר נבנתה במיוחד לנושא זה, עוד קודם החלת ביצוע התוכנית.
 • חלק ממטרת הפעילות היא לסייע למשפחות להבין את החוק והמשפט ולהשלים עם תוצאותיו, כמו גם מסייע לתחושתם, כי המדינה לא זנחה אותם ומייצגת נאמנה את האינטרסים האישיים שלהם לצד זו של המדינה.
 • למידע נוסף מאתר משרד הרווחה 

סיוע לנפגעי עבירות המתה- בעלי תפקידים

 • עו"ד הדס גבריאל-זני: ממונה ארצית נפגעי עבירות המתה, הנהלת האגף לסיוע משפטי.
  טלפון: 02-6211350 
  דוא"ל: HadasGa@justice.gov.il
 • רכזי התחום באגף לסיוע משפטי במחוזות השונים:

 

שם​ מחוז​​ דוא"ל​
​עו"ד סיגלית זהר​ ​תל אביב  SigalitZ@Justice.gov.il
עו"ד קארין כהן דיין​ ירושלים​       karinc@justice.gov.il
עו"ד לילך וויט​ חיפה​   Lilach2@justice.gov.il
עו"ד מוחמד חטיב​ נצרת​   mohamadk@justice.gov.il
​ע"ד ז'ניה פיכמן בנר מרכז​​       zhenyaf@justice.gov.il ​
   ​

 

לוגו סנהסנ"ה מרכזי סיוע לבני משפחות נפגעי עבירות המתה

 

לוגו רווחהמשרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

לוגו מנורהמידע כללי לנפגעי עבירה

 

לוגו משטרהמנ"ע - מערכת נפגעי עבירה משטרת ישראל

 

לוגו משטרהארגון משפחות נרצחים ונרצחות

 
​​​​​