אלימות במשפחה

 
משפחות רבות סובלות מאלימות פיזית, מינית, מילולית, פסיכולוגית והטרדה מאיימת. אלו התנהגויות אסורות על פי החוק ומוגדרות כעבירות פליליות. הסיוע המשפטי באמצעות האגף ניתן לכל אחד מבני המשפחה ללא אבחנת גיל או מגדר. הסיוע ניתן הן לצד הנפגע והן לצד הפוגע, כאשר ישנו ביסוס משפטי לכך ובהתאם להוראות הדין.
​​

אישה מפוחדת
 • ​לפי תקנה תקנה 5 (1) לתקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973 (להלן "תקנות הסיוע המשפטי") ,באמצעות מחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ, מעניק סיוע משפטי ב-"עניני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995", לרבות בכל הקשור לאלימות במשפחה. 
 • סיוע זה ניתן לכל אחד מבני המשפחה ללא אבחנת גיל או מגדר. הסיוע ניתן  הן לצד הנפגע כביכול והן לצד הפוגע כביכול, כאשר ישנו ביסוס משפטי לכך ובהתאם לחוק הסיוע משפטי, תשל"ב-1972 והתקנות שהותקנו מכוחו.

אלימות משפטית בהליכי משפחה


צו הגנה / צו למניעת הטרדה מאיימת

הסיוע המשפטי, באמצעות מחוזות ברחבי הארץ, מעניקים הכוונה, ייעוץ משפטי וייצוג במעמד שני הצדדים, כאשר הוצא צו הגנה, צו למניעת הטרדה מאיימת או צו מניעה, כמפורט להלן:

 1. צו הגנה: אפשרות משפטית להרחקת בן משפחה אלים מן הבית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991.
  • ניתן להוציא צו הגנה ישירות בבית משפט לענייני משפחה או בבית משפט שלום הקרובים לאזור מגורייך. הוצאת צו הגנה לא כרוכה בתשלום אגרת בית משפט. במידה והשופט סבר, כי יש מקום להוצאת צו הגנה, יינתן צו הגנה ראשוני למס' ימים בלבד. השופט יציין בהחלטתו מועד לדיון נוסף במעמד 2 הצדדים, על מנת לאפשר לצד השני אפשרות להגן על עצמו. 
  • לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, לא רק בן זוג רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו הגנה כדי להרחיק את הצד האלים מהבית. החוק כולל הגדרה רחבה ביותר של בן משפחה הזכאי לעתור למתן צו הגנה: בן-זוג גרוש, הורים של בן הזוג, סב או סבתא, אחים, ילד של בן הזוג, גיסים, דודים, אחיינים, ידועה בציבור וגם בני זוג מאותו מין. 
  • בית המשפט רשאי להרחיק את הצד האלים מהבית באמצעות צו הגנה לתקופה של עד שלושה חודשים, ויש לו סמכות להאריכו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים. אבל במקרים מיוחדים מוסמך השופט להאריך את הצו לתקופה שלא תעלה על שנה מעת ההרחקה.  

 2. צו למניעת הטרדה מאיימת: על פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 רשאי בית המשפט להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת ובו לצוות על אדם להימנע משורת מעשים המוגדרת בחוק ובין היתר להימנע מלהטריד את הנפגע, מלקיים אתו קשר בכל צורה שהיא ולהימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מקום עבודתו או לימודיו או בכל מקום אחר ואף להימנע מלשאת נשק. 

  הסמכות לדון על פי החוק למניעת אלימות מאיימת כאשר הנפגע הינו בן משפחה של הפוגע- ניתנה לבתי המשפט המוסמכים על פי חוק למניעת אלימות במשפחה קרי, לבית המשפט לענייני משפחה סמכות מקבילה לדון בבקשות ובתובענות על פי חוק זה. אולם כאשר הנפגע אינו בן משפחתו של הפוגע- הסמכות נתונה רק לבית משפט השלום ובמידה והנפגע הינו קטין, מסורה הסמכות גם לבית המשפט לנוער. 

 3. צו להבטחת מדור שקט ושלו בתביעת מזונות ‎‎‎הענקת סיוע משפטי לאישה המעוניינת להגיש בשמה או עבור ילדיה תביעה לפיה היא מבקשת לקבוע במסגרת הזכות למדור להורות על כך שהבעל לא יתגורר בדירת בני הזוג מטעמים של אלימות פיסית, נפשית, איומים, התאכזרות וכיו"ב, המונעים מהאישה ומילדיה לקיים שגרת חיים שקטה ושלווה בבית. יתרונו של צו הרחקה במסגרת תביעת מזונות הוא שהשופט מוסמך להרחיק את הבעל לתקופה ממושכת, ואינו מוגבל לפרקי הזמן הקצרים יחסית שהזכרנו אותם קודם לפי החוק למניעת אלימות במשפחה. 

סיוע לנשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים ברחבי הארץ 

מחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ מקיימים קשר ישיר ושוטף עם מקלטים המעוניינים בסיוע משפטי. מנהלות המקלטים ו/או עובדיהם יוצרים קשר ראשוני עם המחוז לתיאום בחינת מתן סיוע משפטי. קשר זה מבוצע ברגישות ובזהירות המתאימים לעניין זה.

סחר בנשים

על פי חוק למניעת סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2003, תוקן חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן: "חוק הסיוע המשפטי"), בכך שניתנה זכות לסיוע משפטי לקורבנות הסחר בבני אדם, בכל הנוגע להליכים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 או להליכים אזרחיים הנובעים מביצוע עבירות הסחר, וזאת בלי שהן צריכות לעמוד במבחן של זכאות כלכלית.להרחבה בנושא.

ביום ב' בניסן תשע"א, 6.4.2011, נערך יום עיון בנושא כשל משפחתי - ייצוג משפטי במקרים של אלימות במשפחה: היבטים משפטיים, טיפוליים וחברתיים בשיתוף פעולה בין הסיוע המשפטי לבין המשפט בשירות הקהילה, לסיכום תכני יום העיון.​