אגרת השתתפות

 
​בהתאם להוראות תקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973, בבקשה למתן שירות משפטי עליכם לשלם למחוז לסיוע משפטי אגרת השתתפות

 • אגרת השתתפות כוללת שני חלקים:
 1. תשלום מקדמה בסך של 36 שקלים שתהווה תנאי לתחילת הטיפול בבקשה.
 2. אם יוחלט על הענקת סיוע משפטי, תושלם השלמת אגרה - עד לסך של 136 ₪.
 • יודגש, כי תקרת האגרה לגבי מי שראש המחוז החליט בעניינו בחיוב והוא זכאי לסיוע משפטי, תקבע בהתאם לגובה הכנסתו של הפונה.

אופן התשלום:

 • תשלום המקדמה מהווה תנאי לתחילת הטיפול המשפטי. אין מניעה לפתוח תיק ולבצע פעולות טכניות, כגון הזמנה לפגישה עם עורך הדין. יחד עם זאת, הבקשה לגופה לרבות קיום הפגישה עצמה, לא תטופל. 
 • כאשר הבקשה לסיוע משפטי מגיעה למחוז בדואר, יישלח שובר לתשלום מקדמה אלא אם קיימת אינדיקציה כלשהי לכך שאתם פטורים מתשלום.
  אם הוחלט, לאור האמור בבקשה, שלא לשלוח שובר ובמהלך הפגישה עם עורך הדין מתברר, כי אין מקום לפטור תמשך הפגישה עם עורך הדין כסדרה ואולם, לאחר מכן תשלח דרישה בכתב לתשלום המקדמה.
  כמו כן, אם
  לאחר הפגישה עם עורך הדין, הוחלט כי לא היה מקום לחייב בתשלום המקדמה ישלח אליכם החזר.
 • במקרה והוחלט, לאחר בדיקת עניינכם, כי הינכם זכאים לסיוע משפטי ייזקף סכום המקדמה על חשבון אגרת השתתפות ולהודעה על המינוי תצורף הודעה על חובת תשלום יתרת הסכום המגיע, בהתאם לגובה ההכנסות כאמור, מתן הסיוע המשפטי מותנה בתשלום היתרה האמורה ולא יינתן כל עוד לא שולמה.

פטור מאגרה:‏‏

 • אם הנך עונה על אחד מאלה, נא ציין זאת בטופס הבקשה ותהיה זכאי לפטור מאגרה:
 1. תקנה 3ב(א) פוטרת מתשלום אגרת השתתפות את המבקשים הבאים; אסיר, עצור, חייל בשרות חובה (למעט שירות מילואים), חולה נפש המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי וקטין הזכאי לייצוג נפרד מהוריו כאשר תובע או נתבע שלא באמצעותם.
 2.  תקנה 3ב(ב) קובעת עניינים אשר פטורים מאגרה והם:
  • סיוע משפטי מכוח חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א – 1991 ומכוח, אמנת ניו-יורק בדבר גביית מזונות בחו"ל, משנת 1958.
  • בקשה לצו הגנה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991. בכלל זה יש לפטור מאגרה גם מתן סיוע משפטי לצו מניעה במסגרת מדור שקט המוגשת מכוח הזכות למזונות.
  • סיוע משפטי מכוח סעיף 397 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח חדש), התשנ"ה - 1995.  
 3. על- פי תקנה 3ב(ג) הממונה על האגף לסיוע משפטי רשאי לקבוע הנחיות למתן פטור מתשלום אגרה במקרים חריגים, כמפורט להלן, שבהם בהתחשב בהכנסותיו, ברכושו ובחובותיו של המבקש אין ביכולתו לשלם את האגרה:
  • מבקשת המצויה במקלט לנשים מוכות תהיה פטורה מתשלום אגרה בכל נושאי המעמד האישי וכן בהגנה בפני תביעות אחרות ובהגשת תביעות דחופות - הכל כאמור, כאשר היא שוהה במקלט לנשים מוכות במועד מתן ההחלטה בדבר הסיוע המשפטי.
  • מבקש אשר הוכרז בלשכת ההוצאה לפועל כחייב מוגבל באמצעים וחויב בתשלום חודשי שאינו עולה על 250 ₪.
  • מבקש שחובותיו בהוצל"פ הינם בגובה של למעלה מ- 50,000 ₪ והוא חתם על הצהרה לפיה אין לו רכוש בר מימוש ששוויו מעל 500 ₪, למעט תכולת ביתו.
  • מבקש שהכנסתו בפועל נמוכה מסך של 750 ₪ בממוצע ובלבד שהמציא תלושי משכורת המאשרים זאת. הכנסה בפועל לעניין זה תהא הכנסה נטו (לאחר הפחתת מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות) ובהפחתת עיקולים היורדים בפועל מהמשכורת.
  • בבקשה וייצוג בהוצאת צו מניעה שעניינו אלימות במשפחה והכנסתו של מבקש הסיוע אינה עולה על סך של 3,000 ₪. לעניין זה הכוונה למקרים בהם התביעה אינה מכוח הזכות למזונות כאמור בסעיף 2 לעיל אלא, כאשר מתעורר הצורך בהוצאת ילד בגיר מהבית או צו מניעה בין בני משפחה מכוח זכות במקרקעין.
 4. על- פי תקנה 3א.(ג) אגרת השתתפות תשולם פעם אחת בלבד בעד עניין משפטי אחד, לרבות ערעור באותו עניין ומימוש פסק הדין. לעניין זה, יראו כעניין משפטי אחד עניינים שונים שבגינם נתבקש סיוע משפטי במהלך שנה אחת מפתיחת התיק שבגינו     
  שולמה אגרה ובתחום ענייני המשפחה הקשורים זה בזה, 3 שנים. לפיכך, מבקש סיוע הפותח בשנה אחת תיק אזרחי ותיק מעמד אישי או תיקים בעניינים אזרחיים שונים, ישלם אגרה אחת על-פי תאריך פתיחת התיק הראשון. הארכת תקופת הזכאות לפטור ל- 3 שנים רלוונטית רק למקרים בהם התיקים שנפתחו הם בענייני משפחה הקשורים זה בזה, כאמור.     
  עוד קובעת התקנה, כי מתן סיוע משפטי בהגשת בערעור או הגנה בפני ערעור על פסק דין פטור מתשלום אגרה גם אם נפתח תיק חדש לצורך הטיפול בערעור (והתיק הקודם שנפתח לפונה זה היה שלא בתוך תקופת הזכאות).  על-פי הנחיות הממונה יש לכלול בכלל זה גם הליכים לביצוע פסק דין שניתן במסגרת הסיוע המשפטי.