תנאים למתן סיוע משפטי

 
​פירוט התנאים הנדרשים עבור קבלת סיוע משפטי; נושא אחד או כמה בהם ניתן לקבל סיוע, זכאות כלכלית (כולל חריגים), וסיכוי המשפט לזכות.

כללי

 • ככלל, הזכאות לקבלת סיוע משפטי מותנית בשלושה תנאים מצטברים:
 1. הסיוע המשפטי נדרש בנושא אחד או בכמה מהנושאים שבהם אפשר לקבל סיוע משפטי (תקנה 5 לתקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973).
 2. מבקש הסיוע זכאי לקבלו מבחינה כלכלית (תקנה 2 לתקנות הסיוע המשפטי, תשל"ג-1973). 
 3. יש סיכוי משפטי לזכות בתביעה (סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, תשל"ב-1972).

הנושאים בהם ניתן סיוע משפטי

 • ענייני משפחה כמשמעותם בחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995.
  כולל: גירושין, התרת נישואין, מזונות, החזקת ילדים, הסדרי ראיה, צו הגנה במסגרת אלימות במשפחה, צו עיכוב יציאה מהארץ, תיקון גיל/שם, ירושה וכו'.
 • הגנת זכויות הנוגעות למגורים, לרבות בעלות, תביעות פינוי או סילוק יד, דמי שכירות, דמי מפתח ותיקוני המושכר, למעט רישום הקניית זכות במקרקעין או כל פעולה אחרת בקשר לכך.
 • עניינים כספיים, לרבות נזיקין.
 • עניינים שבית הדין לעבודה מוסמך לדון בהם, כגון תביעות לשכר עבודה, פיצויי פיטורין זכויות סוציאליות וכו', למעט עניינים פליליים.
 • תביעות על פי חיקוק המעניק גימלאות, מענקים, שיקום או זכויות אחרות לנכים או למשפחות. 
 • תביעות בכל עניין הנוגע לזכויות של חיילים משוחררים.
 • תביעות לפי חוק השבות, תש"י - 1950, חוק האזרחות, תשי"ב- 1952, חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה – 1965
 • ענייני רישוי עסקים, עיסוקים או מקצועות, והסדרתם מכוח חיקוק.
 • ייצוג בוועדות אשפוז כפוי - באמצעות חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס' 5), תשס"ד – 2004, ניתן סיוע משפטי על ידי מחוזות הסיוע המשפטי למאושפזים בכפייה מכוח הוראת אשפוז, לרבות ייצוגם בפני וועדות פסיכיאטריות מחוזיות. 
 • ייצוג קטינים זרים בפני בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין. 

הוכחת הזכאות הכלכלית

 • תקנה 2 לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג- 1973, קובעת את המבחנים הכלכליים למתן סיוע משפטי. למעט בענייני ביטוח לאומי וייצוג מאושפזים בכפייה בהם אין מבחן כלכלי, מוענק הסיוע רק לזכאים לכך מבחינה כלכלית. 
 • המבחן הכלכלי כולל שני מבחנים מצטברים:
 1. מבחן ההכנסה - יחיד או משפחה שבה עד שלוש נפשות שגובה הכנסתם הוא עד 67% מהשכר הממוצע במשק (כיום 6,647 ש"ח). לכל נפש נוספת יש תוספת של 6%. המבחן מתייחס להכנסה ברוטו. בענייני מעמד אישי לא  נבדקת הכנסת בן/בת זוג. לכל נפש נוספת יש תוספת של 6%. המבחן מתייחס להכנסה ברוטו. בענייני מעמד אישי לא  נבדקת הכנסת בן/בת זוג. 
  • על פי הנחיית הממונה על הסיוע המשפטי אין לנכות מהכנסת המבקש סיוע משפטי את דמי המזונות אותם הוא משלם לאשתו ולילדיו. ואולם, אם מוכח שמשלם מזונות ייחשבו כנפשות נוספות לצורך חישוב הזכאות לסיוע. 
 2. מבחן הרכוש - רכוש הפונה הניתן למימוש (חסכונות, רכב וכו') או הרכוש שבשלו אפשר לקבל הלוואה, אינו עולה על שילוש השכר הממוצע במשק (כיום 29,762 ש"ח). 
  • מבחן הרכוש איננו חל על דירת מגורים או רכוש של בן/בת הזוג.  

 

 

                           מספר נפשות​ זכאות לסיוע​
1-3​ ​                                  6,647​
4​ ​7,242​
5​ 7,837​
6​​ 8,432​
7​ 9,027​
                                   8  ​ 9,622​
9​ ​                                 10,217        ​
10​                                  10,812
11​                                  10,407

12​

                                 10,002

 

 

סיכוי משפטי  

 • סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב- 1972 קובע, כי "ראש המחוז רשאי לדחות בקשת שירות משפטי, אם היה סבור שענינו של המבקש אינו אלא טרדני או קנטרני, או שאין לו על מה לסמוך, או שאין לו בסיס סביר מבחינת הדין, העובדות או הראיות, ורשאי הוא להורות שיופסק שירות שהוחל בו וכי המבקש יחזיר הוצאות שהוציא המחוז על השירות שנתן, הכל כפי שנקבע בתקנות."
 • הוראות הדין מחייבות, אם כן, כי בכל מקרה ומקרה (למעט ייצוג בפני ועדות פסיכיאטריות מחוזיות) ייבחן הסיכוי המשפטי להצלחה בהליך. במסגרת זו נבחנים הן הפן העובדתי והן הפן המשפטי, תוך בחינת הראיות והטענות המשפטיות של הצד שכנגד.
 • יודגש, כי היבט זה מחייב התמקצעות רבה בפרט לאור ריבוי העניינים וההליכים הרלוונטיים. כמו כן, נדרשת בדיקה מעמיקה שלנו בכל מקרה ומקרה המחייבת שיתוף פעולה שלכם במתן מידע ומסמכים רלוונטיים.