מדריך להגשת בקשת חופש מידע

 
מתי עליי לפנות בבקשת חופש מידע?

בידי הרשות קיים ידע רב. בבואי לחפש מידע עליי להבחין בין ידע לבין מידע כלשונו בחוק.
ידע - נמצא בידי הרשות אך אין לו ביטוי מחושי להבדיל ממידע - שלו ביטוי מוחשי (נתונים סטטיסטיים, מסמכים וכדומה).
במקרה שבו אני רוצה ידע שנמצא בידי הרשות עליי לפנות למחלקת פניות ציבור, במקרה ובו אני מעוניין במידע
עליי לפנות לרשות במסגרת בקשת חופש מידע.


 

מדריך להגשת בקשה לפי חופש מידע:

המספר 1 - מציג שלב ראשון במדריך
 
במידה והמידע לא נמצא, עליי לאתר את הרשות בה מצוי המידע לפי הנושא.
במידה ולא מצאת את המידע המבוקש ברשת עלייך לאתר את הרשות שבה מצוי המידע לפי תחום העיסוק של אותה רשות. את תחומי העיסוק של הרשויות הציבוריות תוכל למצוא באתרי האינטרנט של הרשויות, באתר "gov" שמרכז בתוכו מידע על משרדי הממשלה ותחומי האחריות שלהם, באתר משרד הפנים שמרכז בתוכו מידע על המנהל לשלטון מקומי ורשויות מקומיות וברשימת הרשויות הציבוריות המלאה.
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
מחשב+חיפוש
נורה
 
חוק חופש המידע חל על הרשויות הציבוריות הבאות:
הממשלה ומשרדי הממשלה, יחידות סמך, לשכת הנשיא, כנסת ישראל, מבקר המדינה, חברות ממשלתיות (אלא אם הוחלט בצו בימ"ש שלא להחיל עליהן את החוק), בתי משפט, ר​שויות מקומיות, תאגידים סטטוטוריים, תאגידים בשליטת רשות מקומית, מפעל הפיס, קופות חולים, מועצות דתיות, מוסדות להשכלה גבוהה (ניתן לקבל מידע בנוגע לניהול הכספי), חברות עירוניות, תאגידי ספורט והחברה להשבת נכסים של נספי שואה (למעט בנוגע למידע על נכסים של נספי השואה).

ניתן לאתר את הממונה על חופש המידע בכמה דרכים:
  1. ברשימת הרשויות הציבוריות המפורסמת באתר המפורסמת באתר (רשימה חלקית).
  2. באתר האינטרנט של הרשות הציבוריות.
  3. במשרדי הרשות הציבורית.
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
המספר 2 -מציג שלב שני במדריך
המספר 3- מציג שלב שלישי במדריך
 
את הבקשה לפי חוק חופש המידע עליך להגיש בכתב לממונה על החוק בכל משרד. על הבקשה להיות מנוסחת באופן נהיר וברור ועליה לכלול פרטים רבים ככל האפשר על סוג המידע אותו תרצה לקבל. לידיעתך - אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
 
המספר 4- מציג שלב רביעי במדריך
 
במידה והבקשה נוגעת אליי
 
 
במידה והבקשה אינה נוגעת אליי
 
 
 
 
 
 
במידת הצורך יש לשלם את האגרה באתר "שרת התשלומים הממשלתי" או באחת מן הדרכים המוצעות בכל גוף. במידה והמידע המבוקש נוגע למבקש אין הוא חייב בתשלום אגרה.
 
המספר 5- מציג שלב חמישי במדריך
המספר 6- מציג שלב שישי במדריך
 
משלוח הבקשה
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
מעטפה 
 
 
 
החוק מציין מקרים בהם הרשות רשאית או חייבת לדחות את הבקשה לחופש מידע.

חלק מהסיבות לאי מסירת המידע נובע מסיבות "טכניות", כגון שהמידע אינו ברשותה או שהמידע כבר פורסם ברבים, וחלק מהסיבות לאי מסירת המידע נוגעים לעניינים עקרוניים כגון: סודות מסחריים, הגנה על הפרטיות וכד'. לרשימת הסייגים המלאה.
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
המספר 7- מציג שלב שביעי במדריך
המספר 8- מציג שלב שמיני במדריך
 
על הרשות להודיע לך על החלטתה תוך 30 יום לכל היותר. הממונה רשאי להאריך את המועד למתן מענה בעוד 30 יום ובלבד שהודיע לך על כך בכתב, ונימק את הצורך בהארכה. לראש הרשות יש את האפשרות להאריך את המועד למתן מענה עד ל-60 יום נוספים (120 יום בסך הכל), ככל שהטיפול בבקשה מורכב או בעל היקף גדול. ככל שראש הרשות החליט להאריך את המועד, על הרשות להודיע לך על כך, ולנמק את סיבת הארכת המועד.
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
 
 
  1. במידה והרשות החליטה להעביר לידך את המידע, תבוצע החלטתה תוך זמן סביר אשר לא יעלה על 15 יום, אלא אם קבע הממונה כי מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.
  2. הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
  3. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
 
 
 
 
ליחידה לחופש המידע סמכות בבירור תלונות אודות משרדי ממשלה ויחידות הסמך. ניתן לפנות אלינו במקרים בהם לא ניתן מענה לבקשת חופש המידע, במקרה בו הרשות דחתה את הבקשה ללא נימוק ובמקרים בהם הרשות לא פרסמה דוחות שנתיים או מידע יזום אחר (מכוח חוק).

כמו כן, אם אתה סבור כי הרשות הייתה צריכה להיענות לבקשתך, תוכל להגיש עתירה לבית המשפט המחוזי (בהיותו גם בית המשפט לעניינים מינהליים) על ההחלטה. שים לב כי את העתירה יש להגיש תוך 45 יום מיום קבלת התשובה של הרשות.
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
המספר 9- מציג שלב תשיעי במדריך
המספר 10 - מציג שלב עשירי במדריך
 
אפשרות פנייה לבית משפט תוך 45 יום
 
פטיש שופטים
 
​​​