על חוק חופש המידע

 
חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

​החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכד'.

  

החוק מטיל על הרשות מספר חובות:

 • פרסום ההנחיות המינהליות של הרשות שיש להן נגיעה לציבור.
 • פרסום מידע הנוגע לאיכות הסביבה.
 • פרסום דו"ח חופש מידע אחת לשנה המפרט את תפקידי הרשות, תקציבה, החוקים עליהם היא אמונה ועוד.
 • טיפול בבקשת חופש מידע על פי ההסדר הקבוע בחוק.

 

 אגרות:

 • בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרת בקשה, אלא אם המידע המבוקש נוגע למידע אודות המבקש.
   • אגרות נוספות המוטלות מכח החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999, הן -
    1. אגרת טיפול בבקשה, הנגבית עבור כל שעת טיפול החל מהשעה השלישית, ובמקרה שמדובר בבקשה של אדם המבקש מידע אודות עצמו – החל מהשעה השביעית לטיפול.
    2. אגרת הפקה המשולמת בגין הדפסת המידע המבוקש או שמירתו במדיה מגנטית.
 • פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי.

 

המועדים הקבועים בחוק:

 • ככלל, על הרשות לספק את המידע תוך 30 יום. במקרה הצורך, רשאי הממונה, תוך מתן הודעה מנומקת למבקש, על הארכת המועד למענה לבקשה עד 30 יום נוספים (סה"כ 60 יום).
 • אם בחלוף 60 יום לא ניתן למסור את המידע למבקש בשל מורכבותו או היקפו, רשאי ראש הרשות (מנכ"ל או מקבילו) להאריך את המועד למתן מענה עד 60 יום נוספים.
 • יצויין כי על הרשות למסור את המידע המבוקש בהקדם האפשרי, אולם, במקרה הצורך, קבע החוק כי יינתנו לרשות 15 ימים נוספים להכין את החומר למסירה למבקש.
   

פניה לצד ג':

 • במידה והרשות שוקלת למסור מידע שיש בו פרטים העלולים לפגוע בצד ג', עליה לפנות בכתב אל אותו גורם ולעדכן אותו על כוונת הרשות ועל זכותו להתנגד למסירת המידע. במקביל, על הרשות לעדכן את מבקש המידע בדבר הפניה לצד ג' ועל משמעות הפניה לעניין משך הטיפול בבקשה.
 • לצד ג' יש זכות להתנגד להחלטת הרשות תוך 21 יום, אשר עוצרים את מרוץ הזמן של מתן הטיפול בבקשה (כמפורט למעלה).
 • ככל שהרשות החליטה לדחות את התנגדות צד ג', עליה להודיע לו על כך בכתב, וליידע אותו על זכותו לעתור לבית המשפט הרשות אינה רשאית החלטתה. אין להעביר למבקש את המידע בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה (45 יום), או בטרם הכריע בית המשפט בעתירה זו, אלא אם הודיע צד ג' בכתב כי הוא מוותר על זכותו להגיש עתירה.
   

החלטת הרשות

 • למעט חריגים הקבועים בחקיקה - בין בחוק חופש המידע (סעיפים 8 ו-9) ובין בחיקוקים אחרים, על הרשות למסור את המידע למבקש.
 • במקום בו יש לרשות שיקול דעת שלא למסור מידע בשל החריגים המנויים בסעיפים 8 ו-9 לחוק, הרשות חייבת לשקול, לפני מתן מענה שלילי למבקש המידע, מהו העניין (האינטרס) שיש למבקש במידע ומהו העניין הציבורי שבגילוי המידע המבוקש. על הרשות לבחון האם ייתכן מצב בו למרות החריגים בחוק, ישנו עניין, פרטי או ציבורי, המצדיק את מסירת המידע למבקש.
 • כמו כן, במקום בו הרשות רשאית שלא למסור את המידע שהתבקש או שהרשות חייבת שלא למסר את המידע (כפי שקבוע בסעיף 9(א) לחוק), עליה לבחון האם יש בידה לגלות את המידע במגבלות. כלומר, על הרשות לבדוק האם יש בידה, ללא השקעת משאבים מרובה, להשמיט פרטים מהמידע המבוקש או להגביל את השימוש בו כך שהסיבה לאי מסירת המידע תתייתר. במידה והרשות עשתה שינויים במידע המבוקש אשר יאפשרו את מסירתו, יש לציין כי נעשו שינויים במידע, אלא אם אין לגלות עובדה זו מטעמים של חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בביטחונו או שלומו של אדם.