תהליך טיפול בבקשה ברשות הציבורית

 
המספר 1- מציג שלב ראשון במדריך
 
עם קבלת הבקשה הכתובה, בודק הממונה את הדברים הבאים:
  1. בקשת הפונה ברורה;
  2. פרטי הפונה ודרכי ההתקשרות עמו מופיעים באופן ברור בבקשה;
  3. קיימת התחייבות לשאת בתשלום שקבוע בתקנות;
  4. שולמה אגרת הבקשה (ככל שנדרש);
 
חץ כלפי מטה- מכוון לשלב הבא 
דפי מידע
שלט "אסור"
 
למעט סייגים המצויים בחוק, חובה למסור את המידע המבוקש. גם במקרים בהם הרשות רשאית לא למסור את המידע עליה לבדוק האם קיימת אפשרות למסור מידע חלקי או למסור את המידע במגבלות. לרשימת הסייגים המלאה יש לעיין בחוק.
 
 
אין מניעה יש מניעה
 
המספר 2- מציג שלב שני במדריך
המספר 3- מציג שלב שלישי במדריך
 
על הרשות לבדוק אם קיים צד ג' אליו נוגעת הבקשה
 
 
גבר ואישה + צד ג'
 
לא קיים צד ג’ קיים צד ג' פנייה ליחידה
(ככל שלא ניתנה הנמקה)
פנייה לבהמ"ש
(בכל מקרה)
 
 
מעטפה
 
  1. במידה והרשות החליטה להעביר לידך את המידע, תבוצע החלטתה תוך זמן סביר אשר לא יעלה על 15 יום, אלא אם קבע הממונה כי מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.
  2. הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
  3. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
 
 
 
 
במידה והמידע המבוקש נוגע לצד שלישי ומסירתו עלולה לפגוע בו, על הרשות לידע את אותו גורם על כוונתה למסור את המידע ולעדכן את הפונה בדבר. לצד השלישי זכות להתנגד למסירת המידע ולהגיש את התנגדותו תוך 21 יום. הפניה לצד ג' עוצרת את מרוץ הזמנים של בקשת חופש המידע.
 
 
צד ג' אינו מתנגד למסירת המידע צד ג' מתנגד
למסירת המידע
המספר 4- מציג שלב רביעי במדריך
 
 
 
המספר 5- מציג שלב חמישי במדריך
 
הרשות בוחנת את התנגדותו של צד ג'
 
 
דוחה התנגדות מקבלת התנגדות
 
 
 
 
לצד ג' זכות לעתור כנגד ההחלטה תוך 45 יום
 
 
למבקש זכות לעתור כנגד ההחלטה תוך 45 יום
 
המספר 6- מציג שלב שישי במדריך
 
 
צד ג' החליט שלא להגיש עתירה צד ג' מגיש עתירה המבקש מגיש עתירה
 
 
המספר 7- מציג שלב שביעי במדריך
 
  1. במידה והרשות החליטה להעביר לידך את המידע, תבוצע החלטתה תוך זמן סביר אשר לא יעלה על 15 יום, אלא אם קבע הממונה כי מטעמים מיוחדים כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר.
  2. הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע לרשותו.
  3. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש.
 
 
החלטת בית משפט
 
פטיש שופטים
​​