פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן

 
​בעקבות החלטת ממשלה 2040 מיום 13.11.2016 פורסמו חומרי ועדת כהן- קדמי בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948-1954, וכן חומרים משתי הועדות הקודמות – ועדת בהלול מינקובסקי וועדת שלגי.

בחומרים אלו ניתן לעיין באתר הייעודי שהוקם על ידי גנז המדינה.​​


במהלך עבודת היחידה הממשלתית לחופש המידע, ועל מנת להקל על הבנת המידע המצוי בדו"ח ועדת קדמי, פעלה היחידה בשלושה מישורים:

 

 • מיפוי המידע המצוי בנספחי דו"ח ועדת כהן- קדמי, כפי שפורסמו לציבור. המיפוי נעשה על ידי בת השירות הלאומי של היחידה, רות מאיר. המיפוי מרכז את עיקרי הנתונים שעלו מהנספחים כפי שפורסמו.
  כחלק ממדיניות השקיפות של היחידה, נתונים אלו מועלים לאתר היחידה.
  מכיוון שמדובר בהקלדה ידנית, ככל שגיליתם טעויות בקובץ, אנא עדכנו אותנו.
 • מיפוי הארכיונים כפי שהופיעו בדו"ח.
  המיפוי מרכז את עיקרי התיעוד הארכיוני הרלוונטי לפעילות ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948-1954 (ועדת כהן - קדמי).
  התיעוד כולל בתי חולים, בתי קברות, ארכיונים שונים של גופים ציבורים ובנוסף, רשימה של תיעוד ראשוני חיוני שלא אותר בידי הוועדה. לעיון בקובץ.
 • מיפוי פרטי הילדים אשר בסיום עבודתן של שלוש הוועדות ( במצטבר) גורלם נותר עלום. בדצמבר 2018, בעקבות פנייה ליחידה על טענות לטעויות שנפלו בטבלה, נבחנה הטבלה מחדש, ובמקום שנדרש תוקנה הטעות או נוספה הערה. לעיון בקובץ. ​

בסיום מלאכת החשיפה, בחן ארכיון המדינה את רשימת התיקים המצויה בידו אל מול התיקים שנמצאים בארכיון המדינה בפועל. גנז המדינה ציין בפני הועדה לחקר האמת בפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן בראשות חה"כ נורית קורן כי 87 תיקים שנרשמו בארכיון, אינם מצויים בידו. 

היחידה בדקה באתר ארכיון המדינה רשימה זו, בניסיון לחדד מה הם אותם תיקים חסרים, והאם בחלקם הם מצויים בתוך תיק אחר. תוצאות הבחינה של היחידה העלו כי כמחצית התיקים, לא ניתן לאתר להם תיק דומה בארכיון (לפחות מהמידע באינטרנט – אליו חשופה היחידה).
 
בתוצאות בדיקת היחידה ניתן לעיין כאן.​
 ​
כמו כן, המשפחות יכולות לעיין במידע נוסף המצוי בידי הגנז שלא הועלה לאינטרנט מטעמים של פגיעה בפרטיות. לבקשת עיון של בני המשפחות, או מי מטעמן, ניתן לפנות לארכיון המדינה.

על מנת להקל על הציבור באיתור מידע נוסף, שאינו מצוי בארכיון המדינה, מצ"ב ההנחיות הנוגעות לחשיפת המידע מכח הדין, ואנשי הקשר לגביהם ניתן לקבל מידע זה ברשויות השונות. 

 

​סוג המידע תנאים לקבלת המידע​​ רשות רלוונטית​ ​דרך פנייה לרשות
מידע רפואי אודות נפטרים (לרבות הודעת לידה והודעת פטירה)​ יורשים של הנפטר בהתאם לחוזר מינהל רפואה משרד הבריאות, בתי חולים, קופות חולים​
עיון בתיק מרשם צו בימ"ש​ רשות האוכלוסין וההגירה​
 • גב' מלי דוידאן, הממונה על העמדת מידע לציבור ברשות האוכלוסין וההגירה.
  טלפון: 02-6294855
  כתובת דוא"ל: malida@piba.gov.il
תעודות לידה, תעודות פטירה ופרטי מרשם​​ בעל קרבה ראשונה או מי שהוכיח שיש לו, לכאורה, עניין בדבר​ רשות האוכלוסין וההגירה​
 • פקידי הרישום בלשכות הפרוסות ברחבי הארץ (לאיתור לחץ כאן) או באמצעות טופס מקוון.
תיקי אימוץ - מאומצים​ עיון בתיק האימוץ בליווי פקידת סעד​ משרד הרווחה והשירותים החברתיים​
 • גב' דבורה שבתאי, מרכזת ארצית תחום מאומצים מבוגרים.
  פקס: 02-508-5946
  דוא"ל: DvorasH@molsa.gov.il
תיקי אימוץ – קרובים מדרגה ראשונה​ אישור בדבר קיומו או אי קיומו של תיק אימוץ בלבד. נדרשת הצגת ת.ז וחתימה בפני עורך דין על תצהיר​ משרד הרווחה והשירותים החברתיים​
 • גב' דבורה שבתאי, מרכזת ארצית תחום מאומצים מבוגרים
  פקס: 02-508-5946
  דוא"ל: DvorasH@molsa.gov.il
מידע אודות קבורה​ אין במשרד מידע מרוכז בנושא. במידת הצורך יופנה הפונה לגורם הרלוונטי שמחזיק במידע​ המשרד לשירותי דת​
 • גב' קרן שירוני, הממונה על העמדת מידע לציבור, המשרד לשירותי דת.
  טלפון: 02-5311385
  כתובת דוא"ל: kerens@dat.gov.il
מידע אודות עליית שנות ה- 50​ ומאגרי מידע גנאלוגיים

ללא תנאי מוקדם


קיים שירות לחיפוש במאגרים אשר כרוך בתשלום.

הארכיון הציוני המרכזי​