דוחות היחידה

 

כחלק מפעילותה השוטפת, מבצעת היחידה מעקב אחר יישום הוראות חוק חופש המידע במשרדי ממשלה ויחידות סמך.

בדף זה נרכז את הדוחות האחרונים שפרסמה היחידה הממשלתית לחופש המידע​​​​​