מנהלת היחידות המקצועיות

 

​ההחלטה על הקמת מנהלת היחידות המקצועיות התקבלה בשנת 2005, לאחר עריכת אבחון ניהולי במשרד המשפטים.

בבסיס ההחלטה עמד הצורך להפחית לחץ ניהולי מהמנהל הכללי במשרד המשפטים ע"י איגוד מספר יחידות בעלות אופי עבודה דומה תחת מנהל תוך יצירת ניהול ממוקד, שיפור השירות לציבור ואיגוד משאבים.


​בשנת 2006, לאחר בניית תוכנית להקמת המנהלת, החלה המנהלת את פעולתה.

מנהלת היחידות המקצועיות מאגדת בתוכה 6 יחידות:

  1. מועצת רואי חשבון – פועלת על פי חוק רואי חשבון, תשל"ו – 1955, אחראית על רישוי והסמכת רואי חשבון.  מקיימת בחינות הסמכה ומעניקה רישיונות ואחראית על ההסדרה החוקית של המקצוע.
  2. מועצת שמאי מקרקעין – פועלת על פי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א – 2001, אחראית על רישוי והסמכת שמאי מקרקעין.  מקיימת בחינות ומעניקה רישיונות ואחראית על ההסדרה החוקית של המקצוע.
  3. המח' לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ורישוי נוטריונים – פועלת על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב – 1972, וחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976
    אחראית על מתן רישיונות לחוקרים פרטיים, רישוי חברות שמירה ורישיונות לנוטריונים.  מקיימת בחינות לחוקרים פרטיים ואחראית על ההסדרה החוקית של המקצועות שבאחריותה.
  4. רשם המתווכים –  היחידה פועלת על פי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ב – 1996,  אחראי על רישוי מתווכים.  מקיימת בחינות ומעניקה רישיונות. הוועדה המייעצת אחראית על הסדרה החוקית של המקצוע.
  5. המח' לפרסום רשומות – עוסקת בהוצאה לאור של הרשומות, הפרסום הרשמי של המדינה (ספר החוקים, הצעות חוק, קובצי תקנות וילקוט הפרסומים), ופועלת מכוח סעיף 10 לפקודת סדרי השלטון והמשפט.
  6. וועדת העיזבונות – וועדה ציבורית שהתמנתה על ידי שר המשפטים ואחראית על קביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה לעמותות ולגופים הדורשים תמיכות בהתאם לנוהל וקריטריונים שקבעה הוועדה. 
    הנוהל נועד להסדיר את חלוקת כספי תרומות ועיזבונות לטובת המדינה, על-ידי ועדה ציבורית, לאחר שהאפוטרופוס הכללי הודיע כי הכספים עומדים לחלוקה. הכספים יוקצו למימוש מטרות אשר יש בהן משום תרומה לחברה, לקהילה ולמדינה, וכדי לסייע לפעולותיהם של מוסדות לטובת הציבור

ליצירת קשר עם מנהלת היחידות המקצועיות:

Minhelet-services@justice.gov.il