הודעות ליועץ המשפטי לממשלה

 
מכוח תקנה 16 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010 (להלן: התקנות), ולפי סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן: החוק), יש להמציא ליועץ המשפטי לממשלה את ההודעות הבאות:
​​

  1. החלטת בית המשפט לאשר תובענה ייצוגית, לפי ההוראות המופיעות בסעיף 25(א)(1) לחוק.
  2. החלטת בית המשפט לאשר את הסתלקותם של כל התובעים המייצגים או של כל באי הכוח המייצגים מתובענה ייצוגית או קביעת בית המשפט בדבר נבצרותם של התובעים ובאי הכוח כאמור להמשיך בתפקידם, מינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג, או החלטה על מחיקת תובענה ייצוגית, והכל לפי ההוראות המופיעות בסעיף 25(א)(2) לחוק.
  3. הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה, לפי ההוראות המופיעות בסעיף 25(א)(3) לחוק.  
  4. החלטת בית המשפט לאשר הסדר פשרה, לפי ההוראות המופיעות בסעיף 25(א)(4) לחוק.  
  5. פסק דינו של בית המשפט בתובענה ייצוגית, לפי ההוראות המופיעות בסעיף 25(א)(5) לחוק.

 


יובהר כי בהתאם לתקנה 12(ה) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010, המען להמצאת הבקשה לאישור הסדר הפשרה וצרופותיה ליועץ המשפטי לממשלה יהיה משרד פרקליט המחוז שבו נמצא מקום מושבו של בית המשפט הדן בתובענה.

למידע נוסף:

תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010   

חוק תובענות ייצוגיות